Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Elblągu – działając na wniosek Sądu Rejonowego w Elblągu Wydział Rodzinny i Nieletnich – poszukuje kandydata/tki do pełnienia funkcji:

Opiekuna prawnego dla osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej

(sygn. akt III RNs 434/20)

Osoby zainteresowane pełnieniem w/w funkcji prosimy o pozostawienie swojej kandydatury na opiekuna prawnego w skrzynce podawczej w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Elblągu przy ul. Winnej 9 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30. w terminie do dnia 8 grudnia 2020r.

Informacje dla zainteresowanych:

Sąd Rejonowy w Elblągu III Wydział Rodzinny i Nieletnich decyduje o wyborze opiekuna prawnego spośród zgłoszonych kandydatów.

Zgodnie z Kodeksem Rodzinnym i Opiekuńczym (ustawa z dnia 25 lutego 1964r. Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy (Dz.U. Nr 9 poz. 59 z dnia 5 marca 1964r., z późn.zm.):

Art. 148. § 1. Nie może być ustanowiona opiekunem prawnym osoba, która nie ma pełnej zdolności do czynności prawnych albo została pozbawiona praw publicznych.

  • 2. Nie może być ustanowiony opiekunem ten, w stosunku do kogo zachodzi prawdopodobieństwo, że nie wywiąże się należycie z obowiązków opiekuna.

Art. 162. § 1. Sąd opiekuńczy przyzna opiekunowi za sprawowanie opieki na jego żądanie stosowne wynagrodzenie okresowe albo wynagrodzenie jednorazowe w dniu ustania opieki lub zwolnienia go od niej.

  • 2. Wynagrodzenie nie przyznaje się jeżeli nakład pracy opiekuna jest nieznaczny lub gdy sprawowanie opieki jest związane z pełnieniem funkcji rodziny zastępczej albo czyni zadość zasadom współżycia społecznego.
  • 3. Wynagrodzenie pokrywa się z dochodów lub z majątku osoby, dla której opieka została ustanowiona, a jeżeli osoba ta nie ma odpowiednich dochodów lub majątku, wynagrodzenie jest pokrywane ze środków publicznych na podstawie przepisów o pomocy społecznej.