Przyjmowanie skarg i wniosków odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego – Dział VIII oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.

Skargi i wnioski kierowane do Dyrektora Elbląskiego Centrum Usług Społecznych można składać na kilka sposobów:

  1. wnoszone na piśmie – należy przesłać na adres:
    Elbląskie Centrum Usług Społecznych
    ul. Winna 9
    82-300 Elbląg
  2. przesłane faxem – pod numer 55 625-61-03
  3. przesłane pocztą elektroniczną – na adres ecus@ecus.pl
  4. wnoszone ustnie – przyjęcia interesantów w sprawie skarg i wniosków odbywają się w siedzibie Elbląskiego Centrum Usług Społecznych przy ul. Winnej 9, pokój 317, w każdą środę (z wyjątkiem dni świątecznych), w godzinach 8.00 – 16.00, (wskazane jest wcześniejsze uzgodnienie w sekretariacie Dyrektora (tel. 55 625-61-00) planowanej godziny przybycia, celem uniknięcia ewentualnego długiego czasu oczekiwania spowodowanego przybyciem kilku interesantów jednocześnie).

Skargi i wnioski nadesłane pocztą, faxem lub drogą elektroniczną, powinny zawierać imię, nazwisko i adres zamieszkania (w tym kod pocztowy) wnoszącego skargę lub wniosek.

Dyrektor Centrum nie udziela odpowiedzi na pisma i e-maile anonimowe oraz nieopatrzone adresem pocztowym – co jest zgodne z § 8 pkt. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002r w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków, który stanowi, że skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.