Świadczenie wspierające

Z dniem 1 stycznia 2024r. wchodzi w życie ustawa z dnia 7 lipca 2023r. o świadczeniu wspierającym (Dz. U. 2023r. poz. 1429 ).

Wnioski o wydanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia można składać od 01 stycznia 2024r. w Wojewódzkim Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Elblągu przy ul. Wojska Polskiego 1 lub za pośrednictwem Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Elblągu przy ul. Zamkowej 16a.

PPW (Wniosek o wydanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia)

PPW-K (Kwestionariusz samooceny trudności w zakresie wykonywania czynności związanych z funkcjonowaniem)

Poniżej załączamy link z odpowiedziami na najczęściej zadawane pytania w sprawie świadczenia wspierającego:

 https://www.gov.pl/web/rodzina/swiadczenie-wspierajace—pytania-i-odpowiedzi

INFORMACJA

WAŻNOŚĆ ORZECZEŃ O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI I STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

Z dniem 30 grudnia 2023r. wchodzi w życie ustawa z dnia 19 grudnia 2023 r. o szczególnych rozwiązaniach służących zachowaniu ważności niektórych orzeczeń o niepełnosprawności oraz orzeczeń o stopniu niepełnosprawności, zgodnie z którą orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydane na czas określony na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, 173, 240, 852, 1234 i 1429), które zachowało ważność na podstawie art. 23 ustawy z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 852 i 1429) w brzmieniu dotychczasowym, albo którego okres ważności upłynął po dniu 5 sierpnia 2023 r. i przed dniem 30 września 2024 r., zachowuje ważność do dnia 30 września 2024 r., jednak nie dłużej niż do dnia, w którym nowe orzeczenie o niepełnosprawności albo nowe orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, stanie się ostateczne.
W związku z zachowaniem ważności orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności do 30 września 2024r., karta parkingowa wydana na podstawie tych orzeczeń zachowuje ważność na ten okres, jednak nie dłużej niż do dnia, w którym nowe orzeczenie o niepełnosprawności albo nowe orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, stanie się ostateczne.

Zgodnie z przepisami Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych niepełnosprawność oznacza trwałą lub okresową niezdolność do wypełniania ról społecznych z powodu stałego lub długotrwałego naruszenia sprawności organizmu, w szczególności powodującą niezdolność do pracy. O niepełnosprawności orzekają Powiatowe / Miejskie Zespoły ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Elblągu jest organem I instancji, właściwym do rozpatrywania wniosków o wydanie orzeczeń o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności.

Ponadto do jego zadań należy prowadzenie całokształtu zagadnień związanych z:

  • Wydawaniem legitymacji osobom niepełnosprawnym

  • Wydawaniem kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych i placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych

Siedziba Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności mieści się przy ul. Zamkowej 16a (dawna szkoła zawodowa).