Zgodnie z przepisami Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych niepełnosprawność oznacza trwałą lub okresową niezdolność do wypełniania ról społecznych z powodu stałego lub długotrwałego naruszenia sprawności organizmu, w szczególności powodującą niezdolność do pracy. O niepełnosprawności orzekają Powiatowe / Miejskie Zespoły ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Elblągu jest organem I instancji, właściwym do rozpatrywania wniosków o wydanie orzeczeń o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności.

Ponadto do jego zadań należy prowadzenie całokształtu zagadnień związanych z:

  • Wydawaniem legitymacji osobom niepełnosprawnym

  • Wydawaniem kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych i placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych

Siedziba Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności mieści się przy ul. Zamkowej 16a (dawna szkoła zawodowa).