Ważność orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności

Zgodnie z art. 23 ustawy z dnia 9 marca 2023r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw (obowiązującym od 06 sierpnia 2023r.) orzeczenia o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności,
o którym mowa w art. 15h ustawy zmienianej (tj. ustawy z dnia 2 marca 2020r.
o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych) w art. 10, w brzmieniu dotychczasowym, którego okres ważności:

1) upłynąłby do dnia 31 grudnia 2020r. – zachowuje ważność do dnia 31 grudnia 2023r.,

2) upłynąłby w okresie od dnia 1 stycznia 2021r. do dnia 31 grudnia 2021r. – zachowuje ważność do dnia 31 marca 2024 r.,

3) upłynąłby w okresie od dnia 1 stycznia 2022r. do dnia poprzedzającego dzień wejścia w życie niniejszego przepisu (tj. do 05.08.2023r.) – zachowuje ważność do dnia 30 września 2024r.

– jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego ostatecznego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Zgodnie z przepisami Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych niepełnosprawność oznacza trwałą lub okresową niezdolność do wypełniania ról społecznych z powodu stałego lub długotrwałego naruszenia sprawności organizmu, w szczególności powodującą niezdolność do pracy. O niepełnosprawności orzekają Powiatowe / Miejskie Zespoły ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Elblągu jest organem I instancji, właściwym do rozpatrywania wniosków o wydanie orzeczeń o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności.

Ponadto do jego zadań należy prowadzenie całokształtu zagadnień związanych z:

  • Wydawaniem legitymacji osobom niepełnosprawnym

  • Wydawaniem kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych i placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych

Siedziba Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności mieści się przy ul. Zamkowej 16a (dawna szkoła zawodowa).