Deklaracja dostępności Elbląskiego Centrum Usług Społecznych

Elbląskie Centrum Usług Społecznych zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Elbląskiego Centrum Usług Społecznych.

• Data publikacji strony internetowej: 2003-04-24
• Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-03-31

Status pod względem zgodności z ustawą: strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności:
• Deklarację sporządzono dnia: 2021-01-04
• Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2022-03-31
• Deklarację sporządzono na podstawie samooceny

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:
• Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiadają: Beata Świerczyńska, Ewa Karbowska, Ewa Cybula.
• E-mail: dostepnosc@ecus.pl
• Telefon: 556256177

Każdy ma prawo:
• zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu;
• zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu;
• wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:
• dane kontaktowe osoby zgłaszającej;
• wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie;
• wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania:
Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:
• Organ nadzorujący: Urząd Miejski w Elblągu
• Adres: ul. Łączności 1, 82-300 Elbląg
• E-mail: umelblag@umelblag.pl
• Telefon: 55239300
Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna:

Budynek główny: ECUS w Elblągu ul. Winna 9.

Do budynku prowadzi jedno wejście od ul. 12 Lutego, przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach (podjazd dla wózków). W budynku jest jedna winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych niedostosowana do osób niewidomych i słabowidzących (winda nie posiada komunikatów głosowych oraz oznaczeń przycisków na tablicy sterującej w języku Braillea).
Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.
Dla osób na wózkach dostępne są wszystkie korytarze i pomieszczenia na wszystkich piętrach (oprócz ostatniego piętra i półpięter).
Toalety dla osób niepełnosprawnych znajdują się w Punkcie Przyjęć Klienta.
Przed budynkiem wyznaczono 2 bezpłatne miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych od ul. Zacisze w odległości ok 20 m od wejścia do budynku.
Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
W budynku nie ma oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
Brak możliwości skorzystania z usług tłumacza migowego.

Budynek: Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności przy ul. Zamkowej 16A

Do budynku prowadzi jedno wejście. Do wejścia prowadzą schody oraz podjazd przystosowany dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Wejście nie jest zabezpieczone bramkami. Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności znajduje się na parterze budynku i nie jest wyposażony w windę. Wszystkie pomieszczenia i korytarze są dostępne dla osób na wózkach. Przed budynkiem nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. W budynku znajduje się toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w języku Braillea, oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Brak możliwości skorzystania z usług tłumacza migowego.

Budynek przy ul. Plac Dworcowy 3A/N

Do budynku prowadzi jedno wejście: wejście główne od ul. Plac Dworcowy 3A/N.
Wejście od ul. Plac Dworcowy 3A/N jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach z bezpośrednim dostępem do windy z poziomu chodnika.
W budynku jest jedna winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych niedostosowana do osób niewidomych i słabowidzących (winda nie posiada komunikatów głosowych oraz oznaczeń przycisków na tablicy sterującej w języku Braillea).
Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
Wejścia nie są zabezpieczone bramkami.
Dla osób na wózkach dostępne są wszystkie korytarze i pomieszczenia na wszystkich piętrach.
Nie ma toalet dla osób niepełnosprawnych.
Przed budynkiem są płatne miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych ok. 20 m. od wejścia.
Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
W budynku nie ma oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
Brak możliwości skorzystania z usług tłumacza migowego.