Deklaracja dostępności Elbląskiego Centrum Usług Społecznych

Elbląskie Centrum Usług Społecznych zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Elbląskiego Centrum Usług Społecznych.

• Data publikacji strony internetowej: 2003-04-24
• Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-03-31

Status pod względem zgodności z ustawą: strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności:
• Deklarację sporządzono dnia: 2021-01-04
• Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2024-03-29
• Deklarację sporządzono na podstawie samooceny

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:
• Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiadają: Beata Świerczyńska, Ewa Karbowska.
• E-mail: dostepnosc@ecus.pl
• Telefon: 556256177

Każdy ma prawo:
• zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu;
• zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu;
• wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:
• dane kontaktowe osoby zgłaszającej;
• wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie;
• wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania:
Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:
• Organ nadzorujący: Urząd Miejski w Elblągu
• Adres: ul. Łączności 1, 82-300 Elbląg
• E-mail: umelblag@umelblag.pl
• Telefon: 55239300
Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna:

Budynek główny: ECUS w Elblągu ul. Winna 9.

Do budynku prowadzi jedno wejście od ul. 12 Lutego, przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach (podjazd dla wózków). W Punkcie Przyjęć Klienta znajdują się ścieżki dotykowe. W budynku jest jedna winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych niedostosowana do osób niewidomych i słabowidzących (winda nie posiada komunikatów głosowych oraz oznaczeń przycisków na tablicy sterującej w języku Braillea).
Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.
Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na piętrach -1, 0, 1, 2 (nie dostępne piętra 3, 4 i półpiętra).
Toalety dla osób niepełnosprawnych znajdują się w Punkcie Przyjęć Klienta.
Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynku znajduje się przenośna pętla indukcyjna.
W budynku nie ma oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
Możliwości skorzystania z usług tłumacza migowego.

Budynek: Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności przy ul. Zamkowej 16A

Do budynku prowadzi jedno wejście. Wewnętrzny korytarz wyposażony jest w schody oraz podjazd przystosowany dla osób z niepełnosprawnościami poruszających się na wózkach. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Wejście nie jest zabezpieczone bramkami. Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności znajduje się na parterze budynku i nie jest wyposażony w windę. Wszystkie pomieszczenia i korytarze są dostępne dla osób na wózkach. Przed budynkiem wyznaczono 2 bezpłatne miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych w odległości ok 10 m od wejścia do budynku. W budynku znajduje się toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku znajduje się przenośna pętla indukcyjna. W budynku nie ma oznaczeń w języku Braillea, oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.  Na korytarzu znajdują się ścieżki dotykowe. Jest możliwości skorzystania z usług tłumacza migowego.

Budynek przy ul. Plac Dworcowy 3A/N

Do budynku prowadzi jedno wejście: wejście główne od ul. Plac Dworcowy 3A/N.
Wejście od ul. Plac Dworcowy 3A/N jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach z bezpośrednim dostępem do windy z poziomu chodnika.
W budynku jest jedna winda przystosowana dla osób poruszających się na wózku, niedostosowana do osób niewidomych i słabowidzących (winda nie posiada komunikatów głosowych oraz oznaczeń przycisków na tablicy sterującej w języku Braillea).
Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
Wejścia nie są zabezpieczone bramkami.
Dla osób na wózkach dostępne są wszystkie korytarze i pomieszczenia na wszystkich piętrach.
Nie ma toalet dla osób niepełnosprawnych.
Przed budynkiem są płatne miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami ok. 20 m. od wejścia.
Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
W budynku nie ma oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
Brak możliwości skorzystania z usług tłumacza migowego.