Czasami zdarza się, że dotykają nas w codziennym życiu problemy, z którymi nie jesteśmy w stanie sami sobie poradzić. Bezrobocie, brak środków finansowych na utrzymanie, każda inna niespodziewana sytuacja, która sprawia, że stajemy się bezradni.

Zasadniczą rolę ma w tego typu sytuacjach do odegrania Pomoc społeczna, która wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb, umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka, pomaga wyjść z kryzysu. Pomoc społeczna jest bardzo ważną instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Zadaniem pomocy społecznej jest podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.

Elbląskie Centrum Usług Społecznych, odpowiadając na potrzeby osób i rodzin, będących w trudnej sytuacji życiowej, zapewnia pomoc i wsparcie w postaci świadczeń pieniężnych i niepieniężnych. Zakres wsparcia jest bardzo szeroki i obejmuje m. in. zasiłki stałe i okresowe, składki na ubezpieczenia zdrowotne czy też bezpłatny posiłek. Organizacją i udzielaniem tego typu wsparcia zajmuje się w elbląskim ECUS Dział Świadczeń Socjalnych.