Klienci Elbląskiego Centrum Usług Społecznych mogą korzystać z następujących form pomocy rzeczowej:

 • Praca socjalna – świadczona jest na rzecz poprawy funkcjonowania osób i rodzin,
 • Składki na ubezpieczenie zdrowotne – przyznawane osobom pobierającym zasiłek stały, które nie posiadają ubezpieczenia z innego tytułu
 • Składki na ubezpieczenia społeczne – przyznawane osobom, które zrezygnują z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie niezamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem,
 • Pomoc rzeczowa, w tym na ekonomiczne usamodzielnienie
 • Sprawienie pogrzebu – pochówek realizowany jest przez pomoc społeczną w przypadku, gdy najbliższa rodzina nie ma możliwości wykonania go we własnym zakresie,
 • Poradnictwo specjalistyczne,
 • Interwencja kryzysowa,
 • Schronienie, posiłek, niezbędne ubranie – udzielane osobom tego pozbawionym,
 • Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, w ośrodkach wsparcia oraz w rodzinnych domach pomocy,
 • Specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania oraz w ośrodkach wsparcia,
 • Mieszkanie chronione,
 • Pobyt i usługi w domu pomocy społecznej
 • Potwierdzenie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych