Czym jest przemoc domowa?

Przemoc domowa – jest zamierzonym i wykorzystującym przewagę sił działaniem przeciw członkom rodziny:

  • Jest demonstracją siły i chęcią przejęcia kontroli nad drugą osobą;

  • Sprawca jest silniejszy od ofiary i ma nad nią przewagę;

  • Sprawca narusza podstawowe prawa ofiary, jak prawo do nietykalności fizycznej, godności i szacunku;

  • Powoduje cierpienie i ból, który sprawia, że ofiara ma mniejszą zdolność do samoobrony.

Definicja przemocy (wg ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej):

Przemoc domowa – to jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste osób będących członkami rodziny, a w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne.

Przemoc domowa może pojawić się w życiu każdej osoby, bez względu na jej wiek, płeć, poziom wykształcenia, pochodzenie czy status materialny. Żadna jednak osoba, która jej doświadcza nie jest skazana na jej doznawanie. Przed doznawaniem przemocy ze strony bliskich osób można się bronić – trzeba jednak przerwać milczenie i zwrócić się po pomoc do specjalistów.

Na terenie miasta Elbląg działa Zespół Interdyscyplinarny. Obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu zapewnia Elbląskie Centrum Usług Społecznych. W skład powołanego przez Prezydenta Miasta Zespołu Interdyscyplinarnego weszli przedstawiciele: jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, oświaty, ochrony zdrowia i organizacji pozarządowych. W jego skład wchodzą również kuratorzy sądowi oraz przedstawiciele instytucji działających na rzecz przeciwdziałania przemocy. Zespół ma za zadanie m. in. diagnozowanie problemu przemocy domowej, następnie podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w celach zapobiegawczych bądź podejmowanie interwencji w środowisku dotkniętym patologią. Zespół Interdyscyplinarny tworzy grupy diagnostyczno-pomocowe w celu rozwiązywania problemów związanych z występowaniem przemocy domowej. W ich skład wchodzą pracownicy Elbląskiego Centrum Usług Społecznych zorganizowani w Zespole Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

Jeśli doznajesz przemocy lub jesteś jej świadkiem możesz w bezpieczny sposób zgłosić ten fakt pracownikowi socjalnemu, Policji, pedagogowi szkolnemu, pracownikowi ochrony zdrowia. Reaguj, nie pozostawaj obojętny.