Pomoc Dla Ofiar Przemocy

Jest to m. in.: poradnictwo medyczne, psychologiczne, prawne, socjalne, zawodowe i rodzinne, interwencja kryzysowa i wsparcie, ochrona przed dalszym krzywdzeniem i zapewnienie bezpiecznego schronienia w specjalistycznym ośrodku wsparcia. Osoby doświadczające przemocy mogą korzystać także z przysługujących im świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z obowiązującymi przepisami. W ramach interwencji kryzysowej matki z małoletnimi dziećmi oraz kobiety w ciąży dotknięte przemocą lub znajdujące się w innej sytuacji kryzysowej mogą otrzymać schronienie wsparcie w domach dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży.

Świadczenia z zakresu poradnictwa specjalistycznego są realizowane w jednostkach specjalistycznego poradnictwa i jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej realizujących w ramach swoich zadań ustawowych i statutowych specjalistyczne poradnictwo o zasięgu powiatowym, gminnym i wojewódzkim. Są to: powiatowe centra pomocy rodzinie, ośrodki pomocy społecznej, specjalistyczne ośrodki wsparcia, specjalistyczne poradnie rodzinne, ośrodki interwencji kryzysowej, specjalistyczne punkty konsultacyjne. Niektóre z tych placówek prowadzone są przez organizacje pozarządowe.