Zespół Interdyscyplinarny to grupa osób reprezentująca instytucje i organizacje, której celem jest podejmowanie działań na rzecz przeciwdziałania przemocy domowej. Zespół Interdyscyplinarny działa na podstawie art. 9a ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy domowej (t. j. DZ. U. 2023, poz. 535) i Uchwały Nr VII/152/2011 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Miasto Elbląg oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

W skład zespołu wchodzą:

  • Przedstawiciele jednostek organizacyjnych pomocy społecznej,
  • Gminnej komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
  • Policji,
  • Oświaty,
  • Ochrony zdrowia,
  • Organizacji pozarządowych,

a także kuratorzy sądowi, mogą być to również prokuratorzy oraz przedstawiciele innych podmiotów działających na rzecz przeciwdziałania przemocy domowej. Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego grup diagnostyczno-pomocowych wykonują zadania w ramach swoich obowiązków służbowych lub zawodowych.