Z dniem 1 lipca 2021 r. zmiana ustawy o dodatkach mieszkaniowych

Przed złożeniem wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego proponujemy zapoznać się z obowiązującymi przepisami.

Zmiana dotyczy przede wszystkim definicji dochodu osoby lub rodziny oraz wymaganego zaświadczenia z zakładu pracy.

Wnioski o przyznanie dodatku mieszkaniowego przyjmowane są osobiście w punkcie przyjęć klienta Elbląskiego Centrum Usług Społecznych przy ul. Winnej 9 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30.

Szczegółowych informacji na temat warunków i kryterium przyznania dodatku mieszkaniowego udziela Zespół ds. Dodatków i Ulg  telefon (55) 625-61-38

Jeżeli znajdujesz się w trudnej sytuacji życiowej i masz problem z regularnym pokrywaniem należności za użytkowanie mieszkania, możesz starać się o wsparcie w formie dodatku mieszkaniowego.

Zgodnie z ustawą z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych dodatek mieszkaniowy przysługuje:
najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych;

  • Osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego;
  • Osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych;
  • Innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem;
  • Osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny albo najem socjalny lokalu.Ustawa reguluje, komu przysługuje dodatek mieszkaniowy określając tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego, kryterium dochodowe przypadające na każdą osobę w danym gospodarstwie domowym i normatywną powierzchnię lokalu mieszkalnego w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego, jako niezbędne przesłanki uprawniające do otrzymania dodatku mieszkaniowego.

Szczegółowe informacje dotyczące przyznania dodatku mieszkaniowego oraz dodatku mieszkaniowego z mocą wsteczną można uzyskać w Elbląskim Centrum Usług Społecznych w Zespole ds. Dodatków i Ulg przy ul. Winna 9 od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 do 15:30 bądź pod numerem telefonu  (55) 625-61-38.

Ponadto informacje dotyczące przyznania dodatku mieszkaniowego oraz dodatku mieszkaniowego z mocą wsteczną znajdują się na stronie internetowej Elbląskiego Centrum Usług Społecznych (ecus.pl) w zakładce „Dodatki mieszkaniowe”.

Dodatek mieszkaniowy z mocą wsteczną.

Za okres stanu zagrożenia epidemiologicznego albo stanu epidemii, ogłoszonych z powodu COVID 19 dodatek mieszkaniowy może zostać przyznany z mocą wsteczną. Wnioski o przyznanie dodatku mieszkaniowego mogą zostać złożone nie później niż po upływie 30 dni od dnia zakończenia obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonych z powodu COVID-19.

Zasady przyznania dodatku z mocą wsteczną:

  • wnioskodawca wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego z mocą wsteczną pobiera od zarządcy nieruchomością.
  • do wniosku należy dołączyć klauzulę (do pobrania tutaj) ze wskazaniem okresu wstecznego za który dodatek mieszkaniowy ma zostać przyznany.
  • okres przyznania dodatku mieszkaniowego nie może przekroczyć 6 miesięcy.
  • dodatku mieszkaniowego z mocą wsteczną nie przyznanej się za okres otrzymania dodatku mieszkaniowego przyznanego na podstawie innej wcześniej wydanej decyzji.
  • pozostałe warunki przyznania dodatku mieszkaniowego pozostają bez zmian.