Kryteria przyznania dodatku mieszkaniowego

Kryteria przyznania dodatku mieszkaniowego od 1 lipca 2021 roku

Kryteria które należy spełnić ubiegając się o przyznanie dodatku mieszkaniowego określone zostały w oparciu o Ustawę z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. 2021 r. poz. 2021).

Dodatek mieszkaniowy przysługuje:

1) najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych, zamieszkujących w tych lokalach;

2) osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego;

3) osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych;

4) innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem;

5) osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny albo najem socjalny lokalu.

Dodatek mieszkaniowy nie przysługuje osobom przebywającym w:

1) domu pomocy społecznej,

2) młodzieżowym ośrodku wychowawczym,

3) schronisku dla nieletnich,

4) zakładzie poprawczym,

5) zakładzie karnym,

6) szkole, w tym w szkole wojskowej – jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne całodobowe utrzymanie

 

Kryterium metrażowe

  • 45.5 m2 dla jednej osoby,
  • 52 m2 dla gospodarstwa dwuosobowego,
  • 58.5 m2 dla gospodarstwa trzyosobowego,
  • 71.5 m2 dla gospodarstwa czteroosobowego,
  • 84.5 m2 dla gospodarstwa pięcioosobowego,
  • 91 m2 dla gospodarstwa sześcioosobowego.

W razie zamieszkiwania w lokalu większej liczby osób, dla każdej kolejnej osoby wielkość powierzchni lokalu mieszkalnego zwiększa się o 5 m2.

Powierzchnię powiększa się o 15 m2 , jeżeli w lokalu mieszkalnym zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku inwalidzkim lub osoba niepełnosprawna, której niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju (zgodnie z orzeczeniem Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o niepełnosprawności).

Kryterium dochodowe od 9.02.2024:

Kryterium dochodowe ustalanie jest w stosunku do przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2023 r., które wynosiło 7.155,48 zł.

Kryterium dochodowe do ustalenia wysokości dodatku mieszkaniowego wynosi:

2.862,19 zł dla gospodarstwa jednoosobowego

– 2.146,64 zł dla osoby zamieszkującej w gospodarstwie wieloosobowym

Definicja dochodu

Za dochód uważa się dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych otrzymane w okresie 3 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku.

Dochodem osoby lub rodziny są dochody po odliczeniu alimentów świadczonych na rzecz innych osób. Na dochód składają się między innymi:

– przychody pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne,
– dochód z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,
– renty i emerytury

– świadczenie pieniężne dla rencistów i emerytów,

– dodatek kompensacyjny

– ryczałt energetyczny,

– dodatek kombatancki,

– dodatki za tajne nauczanie

– ekwiwalenty pieniężne za deputaty węglowe, ekwiwalenty z tytułu prawa do bezpłatnego węgla

– zasiłki chorobowe

– alimenty na rzecz dzieci,

– świadczenie z funduszu alimentacyjnego

– stypendia doktoranckie oraz inne stypendia o charakterze socjalnym przyznane uczniom lub studentom,

– świadczenie rodzicielskie,

– zasiłek macierzyński, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników,
– stypendia dla bezrobotnych finansowane ze środków Unii Europejskiej,

– zasiłek dla osób bezrobotnych

– świadczenia przedemerytalne

– dochody uzyskane z gospodarstwa rolnego,

– dochód z pracy dorywczej

oraz inne dochody wymienione w art. 3 pkt 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych

Dokumenty do pobrania