Wymagane dokumenty do wniosku o dodatek mieszkaniowy:

Podczas składania wniosku należy okazać do wglądu dokumenty potwierdzające wysokość dochodów faktycznie otrzymanych w okresie 3 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku.

Dokumentami potwierdzającymi dochody mogą być:

 • Zaświadczenie z zakładu pracy o wysokości wynagrodzenia (przychód pomniejszony o składki na ubezpieczenie społeczne, składka na ubezpieczenie zdrowotne, podatek i koszty uzyskania przychodu)
 • Decyzja z ZUS, KRUS itp. lub odcinki o wysokości renty, emerytury lub innych świadczeń.
 • Zaświadczenie z urzędu pracy o wysokości (brutto) wypłaconych zasiłku dla bezrobotnych lub innych świadczeń
 • Decyzja o przyznaniu świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami.
  zaświadczenie z uczelni wyższych o wysokości wypłacanego stypendium lub o jego niepobieraniu
 • Wyrok, ugoda sądowa, zaświadczenie od komornika, zaświadczenie organu wypłacającego świadczenie o wysokości alimentów a w przypadku alimentów dobrowolnych oświadczenie osoby lub potwierdzenie otrzymanego przelewu.
 • Dokument (aneks opłat, powiadomienie o wysokości opłat) potwierdzający wysokość ponoszonych w miesiącu poprzedzającym dzień złożenia wniosku wydatków związanych z zajmowaniem lokalu mieszkalnego
 • W przypadku prowadzenia własnej działalności gospodarczej – zaświadczenie biura rachunkowego lub oświadczenie osoby zainteresowanej o wysokości uzyskanych przychodów pomniejszonych o koszty uzyskania przychodu, składki na ubezpieczenie społeczne, składka na ubezpieczenie zdrowotne, podatek i koszty uzyskania przychodu
 • W przypadku posiadania gospodarstwa rolnego – zaświadczenie właściwego urzędu gminy o powierzchni gospodarstwa w hektarach fizycznych i przeliczeniowych oraz o dochodach tego gospodarstwa
 • Oświadczenie osoby lub osób zainteresowanych o wysokości otrzymanych darowizn lub przysporzeń majątkowych
 • Jeżeli zajmowany lokal mieszkalny nie jest wyposażony w instalację centralnego ogrzewania lub w instalację centralnie ciepłej wody lub instalację gazu przewodowego należy przedstawić fakturę za prąd za ostatni okres rozliczeniowy zawierającej informacje dotyczące wysokości ponoszonej opłaty za energię elektryczną, opłaty przesyłowej stałej oraz opłaty abonamentowej lub też załączyć do wniosku kopię ostatniego rachunku pozwalającego na ustalenie wysokości powyższych opłat ze zużyciem kWh.
 • Jeżeli osoba lub rodzina korzysta z lokalu na podstawie umowy najmu lub umowy użyczenia winna do wniosku dołączyć kserokopię umowy
 • Jeżeli osoba lub rodzina zajmuje lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, ale oczekuje na przydział przysługującego im lokal zamiennego albo najem socjalny lokalu do wniosku winna dołączyć kserokopię wyroku Sądu.
 • Jeżeli osoba porusza się na wózku inwalidzkim winna do wniosku dołączyć kserokopię zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego ten fakt.
 • Jeżeli w lokalu zamieszkuje osoba niepełnosprawna wymagająca zamieszkiwania w oddzielnym pokoju do wniosku winna dołączyć kserokopię orzeczenia Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.