Ochrona danych osobowych

Inspektorem ochrony danych osobowych w Elbląskim Centrum Usług Społecznych jest Joanna Rejewska. Z inspektorem ochrony danych osobowych możesz skontaktować się pisząc na adres e-mail: joanna.rejewska@ecus.pl

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), opublikowanym
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej Nr 119/1 z dnia 4 maja 2016 r. – informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest jednostka organizacyjna Gminy – Miasta Elbląg – Elbląskie Centrum Usług Społecznych z siedzibą w 82-300 Elbląg ul. Winna 9;

2) dane kontaktowe inspektora ochrony danych w Elbląskim Centrum Usług Społecznych:       e-mail: joanna.rejewska@ecus.pl

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań Elbląskiego Centrum Usług Społecznych:

  1. a) na podstawie obowiązujących przepisów prawa  ( 6 ust. 1 pkt c),
  2. b) do realizacji zawartych umów (art. 6 ust. 1 pkt b),
  3. c) do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze ( 9 ust. 2 pkt. b),
  4. d) ze względów związanych z ważnym interesem publicznym ( 9 ust. 2 pkt. g)

ogólnego rozporządzenia o ochronie danych,

4) przetwarzane dane osobowe mogą być zaliczane do danych niewrażliwych lub wrażliwych;

5) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, a także na podstawie stosownych umów i porozumień podpisanych z Elbląskim Centrum Usług Społecznych;

6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres określony przepisami prawa, zgodnie z Jednolitym rzeczowym wykazem akt;

7)  podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji zadań przez Centrum Usług Społecznych, a odmowa ich podania stanowić będzie podstawę do nie udzielenia pomocy lub usług, podpisania umowy/porozumienia;

8) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

9) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do PUODO Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych; Urząd Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w: 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2;

10) źródłem pochodzenia Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty zobowiązane do przekazywania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, a także na podstawie stosownych umów podpisanych z Elbląskim Centrum Usług Społecznych;

11) Pani/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu. Jednak mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany w systemach informatycznych stosowanych w Elbląskim Centrum Usług Społecznych.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОЛОЖЕННЯ

Відповідно до ст. 13 і 14 Регламенту Європейського Парламенту та Ради (ЄС) 2016/679 від 27 квітня 2016 року про захист фізичних осіб щодо обробки персональних даних і про вільне переміщення таких даних, а також про скасування Директиви 95/ 46 / EC (загальне положення про захист даних ), опубліковано в Офіційному журналі Європейського Союзу № 119/1 від 4 травня 2016 року – повідомляю, що:

1) адміністратором ваших персональних даних є районний організаційний відділ – міста Ельблонг – Центр соціальних служб в м. Ельблонг офіс якого розташований за адресою: 82-300 Elbląg, вул. Winna 9;

2) контактні дані інспектора із захисту даних Ельблонзького центру соціальних служб: електронна пошта: joanna.rejewska@ecus.pl

3) ваші персональні дані будуть оброблені для виконання завдань Ельблонзького центру соціальних служб:

а) на підставі чинного законодавства (стаття 6 (1) (c)),

б) на реалізацію укладених договорів (стаття 6 (1) (b)),

в) до виконання юридичних зобов’язань , покладених на адміністратора (стаття 9 (2) (b)),

d) з причин, пов’язаних із важливими суспільними інтересами (стаття 9 (2) (g))

загальний регламент захисту даних,

4) персональні дані, що обробляються, можуть бути класифіковані як не конфіденційні або конфіденційні дані

5) одержувачем ваших персональних даних можуть бути лише особи, уповноважені отримувати персональні дані на підставі законодавчих положень, а також на підставі відповідних договорів та угод, підписаних з Центром соціальних служб Ельблонга;

6) Ваші персональні дані зберігатимуться протягом строку, визначеного законодавством , відповідно до Єдиного переліку акт про матеріальні цінності;

7) надання Вами своїх персональних даних є добровільним, але необхідним для виконання завдань Центром соціальних служб, а відмова в їх наданні буде підставою для ненадання допомоги чи послуг, підписання договору/угоди;

8) ви маєте право на доступ до своїх даних і право виправляти, видаляти, обмежувати обробку, право на перенесення даних , право на заперечення, право відкликати згоду в будь-який час без впливу на законність обробки, яка була зроблена на підставі згоди до її відкликання;

9) ви маєте право подати скаргу до PUODO, Голови Управління захисту персональних даних; Управління захисту персональних даних офіс якого розташований за адресою: 00-193 Warszawa, вул. Stawki 2;

10) джерелом ваших персональних даних можуть бути суб’єкти, зобов’язані надавати персональні дані на підставі законодавчих положень, а також на підставі відповідних договорів, підписаних з Ельблонським центром соціальних служб;

11) Ваші дані не будуть профільовані. Однак вони можуть оброблятися в автоматизований спосіб у інформаційних системах , які використовуються в Центрі соціальних служб Ельблонга.