Ochrona danych osobowych

Inspektorem ochrony danych osobowych w Elbląskim Centrum Usług Społecznych jest Joanna Rejewska. Z inspektorem ochrony danych osobowych możesz skontaktować się pisząc na adres e-mail: joanna.rejewska@ecus.pl

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), opublikowanym
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej Nr 119/1 z dnia 4 maja 2016 r. – informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest jednostka organizacyjna Gminy – Miasta Elbląg – Elbląskie Centrum Usług Społecznych z siedzibą w 82-300 Elbląg ul. Winna 9;

2) dane kontaktowe inspektora ochrony danych w Elbląskim Centrum Usług Społecznych:       e-mail: joanna.rejewska@ecus.pl

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań Elbląskiego Centrum Usług Społecznych:

  1. a) na podstawie obowiązujących przepisów prawa  ( 6 ust. 1 pkt c),
  2. b) do realizacji zawartych umów (art. 6 ust. 1 pkt b),
  3. c) do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze ( 9 ust. 2 pkt. b),
  4. d) ze względów związanych z ważnym interesem publicznym ( 9 ust. 2 pkt. g)

ogólnego rozporządzenia o ochronie danych,

4) przetwarzane dane osobowe mogą być zaliczane do danych niewrażliwych lub wrażliwych;

5) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, a także na podstawie stosownych umów i porozumień podpisanych z Elbląskim Centrum Usług Społecznych;

6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres określony przepisami prawa, zgodnie z Jednolitym rzeczowym wykazem akt;

7)  podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji zadań przez Centrum Usług Społecznych, a odmowa ich podania stanowić będzie podstawę do nie udzielenia pomocy lub usług, podpisania umowy/porozumienia;

8) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

9) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do PUODO Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych; Urząd Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w: 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2;

10) źródłem pochodzenia Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty zobowiązane do przekazywania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, a także na podstawie stosownych umów podpisanych z Elbląskim Centrum Usług Społecznych;

11) Pani/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu. Jednak mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany w systemach informatycznych stosowanych w Elbląskim Centrum Usług Społecznych.