Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej Nr 119/1 z dnia 4 maja 2016 r. – informuję, iż:

1) administratorem danych osobowych jest jednostka organizacyjna Gminy – Miasta Elbląg – Elbląskie Centrum Usług Społecznych z siedzibą w 82-300 Elbląg ul. Winna 9;

2) inspektorem ochrony danych w Elbląskim Centrum Usług Społecznych jest Pani Joanna Rejewska, e-mail: joanna.rejewska@ecus.pl;

3) dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c, lit. e RODO, tj.
w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze wynikającego z realizacji przepisów ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (z późn. zm.) oraz wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym;

4) odbiorcą danych osobowych mogą być podmioty na podstawie przepisów prawnych oraz organy i instytucje współpracujące z ECUS;

5) dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji zadania lub cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.;

6) istnieje prawo dostępu do treści danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

7) istnieje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w: 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);

8) podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do uczestnictwa w Programie;

9) dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;

10) dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.