Wydawanie orzeczeń o stopniu niepełnosprawności po 16 roku życia

W orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności dla osób powyżej 16 roku życia określa się jeden z trzech stopni niepełnosprawności:

 • Lekki
 • Umiarkowany
 • Znaczny

Orzeczenia o stopniu niepełnosprawności wydaje się do celów:

 • Odpowiedniego zatrudnienia
 • Szkolenia
 • Zatrudnienia w zakładzie aktywności zawodowej
 • Uczestnictwa w terapii zajęciowej
 • Zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze
 • Korzystania z systemu środowiskowego wsparcia w samodzielnej egzystencji
 • Uzyskania zasiłku pielęgnacyjnego
 • Uzyskania przez opiekuna świadczenia pielęgnacyjnego
 • Zamieszkiwania w oddzielnym pokoju w związku z ubieganiem się o dodatek mieszkaniowy
 • Uzyskania karty parkingowej
 • Korzystania z ulg i uprawnień na podstawie odrębnych przepisów
 • Korzystania ze świadczeń pomocy społecznej
 • Inne nie ujęte w katalogu celów

Wydawanie orzeczeń o stopniu niepełnosprawności do ulg i uprawnień

Orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień osób posiadających orzeczenia
o inwalidztwie lub niezdolności do pracy. W postępowaniu Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności wydaje orzeczenie o wskazaniach do ulg i uprawnień na podstawie przedłożonych orzeczeń, o których mowa w art. 5 i art. 62 Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych tekst jednolity (Dz. U. z 2019r. Nr 127 poz. 1172 z późn. zm.) oraz załączonej dokumentacji medycznej potwierdzającej stan zdrowia osoby zainteresowanej.

Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności jest dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność.

Informacja dla osoby (wnioskodawcy) składającej wniosek w sprawie wydania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności

1) wniosek w sprawie wydania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności
– wypełnić dokładnie i czytelnie a następnie podpisać

2) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia
– z tym drukiem należy zgłosić się do lekarza pod którego opieką wnioskodawca się znajduje, aby dokonał opisu stanu zdrowia
UWAGA: zaświadczenie ważne jest tylko 30 dni licząc od daty wypisania przez lekarza.

3) dowód osobisty do wglądu przy składaniu wniosku

4) wraz z wnioskiem i zaświadczeniem należy złożyć kserokopie całej posiadanej (w domu) dokumentacji medycznej oraz kopię ostatniego posiadanego orzeczenia o stopniu / niepełnosprawności
na przykład:

 • Orzeczenia i opinie lekarskie
 • Karty informacyjne z leczenia szpitalnego
 • Zaświadczenia
 • Wyniki badań specjalistycznych
 • Wyniki testów
 • Opinie psychologiczne

UWAGA: oryginały dokumentów należy dostarczyć do wglądu – nie ma tego obowiązku, gdy dokumentacja zostanie potwierdzona za zgodność z oryginałem przez pracownika służby zdrowia, urzędu państwowego lub samorządowego.