Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Elblągu – działając na wniosek Sądu Rejonowego w Elblągu III Wydział Rodzinny i Nieletnich – poszukuje kandydata/tki do pełnienia funkcji:

kuratora dla osoby niepełnosprawnej (sygn. akt III RNs 59/21)

Osoby zainteresowane pełnieniem w/w funkcji prosimy o pozostawienie swojej kandydatury w Punkcie Przyjęć Klienta Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Elblągu (wejście od ul. 12 Lutego), w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 lub przesłanie drogą korespondencyjną na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Elblągu, ul. Winna 9 w terminie do dnia 8 marca 2021r. (data wpływu dokumentów do Ośrodka).

Informacje dla zainteresowanych:

Sąd Rejonowy w Elblągu III Wydział Rodzinny i Nieletnich decyduje o wyborze kuratora dla osoby nieobecnej spośród zgłoszonych kandydatów.

Zgodnie z Kodeksem Rodzinnym i Opiekuńczym (ustawa z dnia 25 lutego 1964r. Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy (Dz.U. Nr 9 poz.59 z dnia 5 marca 1964r. z późn.zm.)

Art. 179 § 1. Organ państwowy, który ustanowił kuratora, przyzna mu na jego żądanie stosowne wynagrodzenie za sprawowanie kurateli. Wynagrodzenie pokrywa się z dochodów lub majątku osoby, dla której kurator jest ustanowiony, a jeżeli osoba ta nie ma odpowiednich dochodów lub majątku, wynagrodzenie pokrywa te, kto żądał ustanowienia kuratora.

  • 2. Wynagrodzenia nie przyznaje się, jeżeli nakład pracy kuratora jest nieznaczny, a sprawowanie kurateli czyni zadość zasadom współżycia społecznego.

Art. 183 § 1. Dla osoby niepełnosprawnej ustanawia się kuratora, jeżeli osoba ta potrzebuje pomocy do prowadzenia wszelkich spraw albo spraw określonego rodzaju lub do załatwienia poszczególnej sprawy. Zakres obowiązków i uprawnień kuratora określa sąd opiekuńczy