W ramach Kampanii 19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży zachęcamy dzieci i młodzież ze szkół podstawowych klas VI-VIII do wzięcia udziału w konkursie na najciekawszy MEM profilaktyczny o tematyce przeciwdziałania cyberprzemocy pod hasłem „Jak walczyć z cyberprzemocą”. Przesłany do konkursu mem powinien tematycznie, jak również od strony graficznej, zwracać  uwagę na zagrożenia związane z cyberprzemocą i wskazywać możliwości przeciwdziałania temu zjawisku.

Pracę należy zapisać w formacie JPG na dowolnym nośniku elektronicznym oraz w formie papierowej, w kolorze i przesłać za pośrednictwem szkoły lub rodzica/opiekuna prawnego wraz z Kartą zgłoszeniową w terminie do 31 października 2021 do Elbląskiego Centrum Usług Społecznych.

Trzy najlepsze prace zostaną uhonorowane cennymi nagrodami.

Karta zgłoszeniowa została dołączona do Regulaminu konkursu.

Działanie jest finansowane ze środków Programu Bezpieczny Elbląg w ramach zadania: Edukacja społeczna dostarczająca wiedzy o zjawisku krzywdzenia, w tym dzieci i sposobach radzenia sobie z tym problemem.

Regulamin konkursu w formacie PDF

Aneks do regulaminu konkursu w formacie PDF