Zima to najtrudniejszy czas dla osób zagrożonych bezdomnością oraz pozostających w kryzysie bezdomności. Pracownicy socjalni Elbląskiego Centrum Usług Społecznych we współpracy ze Strażą Miejską oraz Policją tworzą wspólne patrole wyjazdowe, podejmujące działania na terenie miasta, w którym przebywają lub mogą przebywać osoby bezdomne.

Zespół ds. Bezdomności Elbląskiego Centrum Usług Społecznych na bieżąco aktualizuje mapę miejsc niemieszkalnych na terenie miasta. Mapa służy monitorowaniu i diagnozowaniu sytuacji osób bezdomnych, które nie chcą skorzystać z pomocy instytucjonalnej. Należy podkreślić, że udzielenie pomocy następuje na wniosek osoby bezdomnej i za jej zgodą.

W celu zwiększenia poziomu monitorowania i zmniejszenia zagrożeń występujących w środowisku osób bezdomnych wdrożony został „STREETWORKING”

Jest to innowacyjna forma pomocy w pracy z osobami bezdomnymi, która ma na celu:

  • dotarcie do osób bezdomnych i lokalizowanie miejsc gromadzenia się (przebywania) osób bezdomnych,
  • nawiązywanie bezpośrednich kontaktów i informowanie o możliwościach skorzystania z pomocy, reagowania adekwatnie to sytuacji, monitorowania potrzeb bytowych i życiowych,
  • interweniowania w sytuacjach kryzysowych i podejmowania działań w sytuacjach kryzysowych (zagrożenie zdrowia lub życia).

Nie bądź obojętny…Reaguj. Wystarczy jeden telefon ratujący człowiekowi życie.