Elbląskie Centrum Usług Społecznych informuje, że z dniem 01 stycznia 2022r. wchodzi w życie Ustawa z dnia 17 września 2021r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw, która zmienia ustawę z dnia  09 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020r. poz. 821 ze zm.) w zakresie dotyczącym wypłaty dodatku wychowawczego w wysokości świadczenia wychowawczego dla dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej.

Od 2022r. przyznawanie „dodatku wychowawczego” dla dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej będzie realizował Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

W związku z powyższym informujemy, iż tut. Centrum będzie realizowało wypłatę „dodatków wychowawczych’’ przyznanych na podstawie jednorazowych wniosków złożonych przed dniem 01 stycznia 2022r., w terminie do dnia 31 maja 2022r.

Wszystkie decyzje przyznające „dodatek wychowawczy’’ w wysokości świadczenia wychowawczego wydane do dnia 31 maja 2022r. przez tut. Centrum tracą moc z dniem 01 czerwca 2022r.

Od 1 lutego 2022r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie przyjmować nowe wnioski o przyznanie świadczenia 500 plus na kolejny okres zasiłkowy, tj. od 1 czerwca 2022 r.

Wnioski o przyznanie świadczenia 500 plus należy przesyłać drogą elektroniczną przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, bankowość elektroniczną oraz portal Empatia.

Szczegółowe informacje na temat zasad przyznawania „dodatku wychowawczego” znajdują się na stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, pod linkiem:

https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/swiadczenia/-/publisher/details/1/swiadczenie-wychowawcze-500-od-2022-roku/3068230