Rodzice! Zapłacimy za opiekę nad waszym dzieckiem  

Z przyjemnością informujemy, iż pozyskaliśmy dofinansowanie na opiekę nad dziećmi do lat 3. Rodzice z subregionu elbląskiego będą mogli się starać o refundację kosztów opieki nad dziećmi w żłobku, klubie dziecięcym, u dziennego opiekuna lub opieki niani.

Celem projektu jest zwiększenie szans na podjęcie pracy, powrót do pracy lub utrzymanie zatrudnienia wśród mieszkanek i mieszkańców subregionu elbląskiego, pozostających bez zatrudnienia lub pracujących i sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3.

Wsparciem zostaną objęte osoby z terenu subregionu elbląskiego, czyli powiaty: elbląski, braniewski, ostródzki, iławski, nowomiejski, działdowski, m. Elbląg – mówi Tomasz Borkowski, koordynator projektu.

Aby zakwalifikować się do otrzymania wsparcia finansowego koniecznym jest należeć do jednej z poniższych grup:

  • osoby bezrobotne lub bierne zawodowo, czyli pozostające poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad dziećmi do lat 3, w tym osoby, które przerwały karierę zawodową ze względu na urodzenie dziecka lub przebywające na urlopie wychowawczym w rozumieniu Kodeksu Pracy lub
  • osoby pracujące, czyli sprawujące opiekę nad dziećmi do lat 3 (w tym osoby przebywające na urlopie macierzyńskim lub rodzicielskim i jednocześnie pracujące w niepełnym wymiarze czasu).

Zachęcamy do śledzenia naszej ESWIP-owej strony internetowej www.eswip.pl zakładka „Aktualności”, ponieważ rekrutacja prowadzona będzie już od września 2022 roku. Więcej szczegółów udostępnimy wkrótce – dodaje koordynator.

Tytuł projektu: Zaraz wracam – wsparcie powrotu do pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci do lat 3.

Wartość projektu: 2.088.000,00 zł

Wkład UE: 1 774.800,00 zł

Okres realizacji 01.09.2022 – 30.11.2023.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.