Elbląskie Centrum Usług Społecznych w ramach projektu „Moc rodziny” prowadzi warsztaty dla rodziców. W warsztatach uczestniczą rodzice biologiczni, którzy chcą podnieść swoje kompetencje rodzicielskie. Na warsztatach omawiane są postawy rodzicielskie i ich konsekwencje, kompetencje rodzicielskie, które są kluczowe dla prawidłowego wypełniania roli rodzica, sytuacje trudne wychowawczo i ich rozwiązywanie, samoregulacja dziecka i dorosłego oraz budowanie i korzystanie z zasobów w procesie radzenia sobie z sytuacjami trudnymi. Warsztaty są prowadzone od września do października br.

Program „Odzyskać dziecko” jest również realizowany w ramach projektu „Moc Rodziny”. Jest on skierowany do rodziców/opiekunów, których dzieci zostały umieszczone w pieczy zastępczej rodzinnej lub instytucjonalnej lub z niej powróciły. Oferta skierowana do ww. grup odbiorców obejmuje warsztaty dla rodziców mających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczej, którzy są uzależnieni od alkoholu, narkotyków lub są w grupie ryzyka. Program trwa od września do października br.