Elbląskie Centrum Usług Społecznych – działając na wniosek Sądu Rejonowego w Elblągu III Wydział Rodzinny i Nieletnich – poszukuje kandydata/kandydatki do pełnienia funkcji:

Kuratora dla osoby niepełnosprawnej

(sygn. akt III Op 25/22)

Osoby zainteresowane pełnieniem w/w funkcji prosimy o złożenie swojej kandydatury na kuratora osoby niepełnosprawnej w Punkcie Przyjęć Klienta Elbląskiego Centrum Usług Społecznych, ul. Winna 9 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 lub przesłanie listownie (decyduje data wpływu), na wyżej podany adres, w terminie do 24.07.2023 r.

Informacje dla zainteresowanych:

Sąd Rejonowy w Elblągu III Wydział Rodzinny i Nieletnich decyduje o wyborze kuratora spośród zgłoszonych kandydatów.

Zgodnie z Ustawą z dnia 25 lutego 1964r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U.         z 2020 r. poz. 1359):

Art. 179. § 1. Organ państwowy, który ustanowił kuratora, przyzna mu na jego żądanie stosowne wynagrodzenie za sprawowanie kurateli. Wynagrodzenie pokrywa się z dochodów lub majątku osoby, dla której kurator jest ustanowiony, a jeżeli osoba ta nie ma odpowiednich dochodów lub majątku, wynagrodzenie pokrywa ten, kto żądał ustanowienia kuratora.

  • 2. Wynagrodzenia nie przyznaje się, jeżeli nakład pracy kuratora jest nieznaczny, a sprawowanie kurateli czyni zadość zasadom współżycia społecznego.

Art. 183. § 1. Dla osoby niepełnosprawnej ustanawia się kuratora jeżeli osoba ta potrzebuje pomocy do prowadzenia wszelkich spraw albo spraw określonego rodzaju lub do załatwienia poszczególnej sprawy. Zakres obowiązków i uprawnień kuratora określa sąd opiekuńczy.