Z usługi  ECUS Taxi  mogą skorzystać mieszkańcy Elbląga, którzy spełniają przynajmniej jeden z poniższych warunków:

 • są osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności
 • są osobami niesamodzielnymi, które ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego
 • są dziećmi z orzeczeniem niepełnosprawności zawierającym wskazanie o konieczności stałej lub długotrwałej opieki w związku z ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji (przejazd wraz z opiekunem)
 • mają ukończony 75 rok życia

Mieszkaniec Elbląga, zainteresowany usługą ECUS Taxi powinien:

 • wypełnić formularz na stronie internetowej ecus.pl/uslugi-spoleczne lub
 • zgłosić osobiście potrzebę skorzystania z usługi w Punkcie Przyjęć Klienta w siedzibie ECUS przy ul. Winnej 9 w Elblągu lub
 • zgłosić się do usługi telefonicznie, dzwoniąc pod jeden z poniższych numerów telefonu
  55/625 61 20 lub 55/625 61 30

Zgłoszenia do usługi może dokonać również osoba trzecia, asystent rodziny lub pracownik socjalny.

Warunki korzystania z usługi, prawa i obowiązki Odbiorcy usługi:

 • usługa społeczna ECUS-owe TAXI finansowana ze środków własnych gminy miasta Elbląg
 • odbiorca nie ponosi odpłatności za jej świadczenie
 • odbiorca może korzystać z usługi maksymalnie 6 razy w miesiącu
 • odbiorcy usługi mogą odbywać przejazd z osobą towarzyszącą
 • usługa będzie świadczona na terenie miasta Elbląga od miejsca zamieszkania do miejsca docelowego i od miejsca docelowego do miejsca zamieszkania
 • usługa przejazdu nie obejmuje tzw. przewozów specjalistycznych np. osób z niepełnosprawnością poruszających się na wózkach inwalidzkich i przewozu osób

leżących.

 • odbiorca usługi musi potwierdzić każdy przejazd własnoręcznym podpisem na Karcie udzielonego wsparcia
 • odbiorca zobowiązany jest wypełnić ankietę satysfakcji z wykonanej usługi w terminie jednego miesiąca od zakończenia usługi u koordynatora indywidualnych planów usług społecznych lub w formie elektronicznej na stronie internetowej ecus.pl
 • odbiorca usługi ma prawo do rezygnacja z usługi, którą należy złożyć w formie pisemnej (decyduje data wpływu do ECUS) lub osobiście u Koordynatora indywidualnych planów usług społecznych

 

Usługa obejmuje:

 Przewóz osób na wskazanej przez Odbiorcę usługi trasie, tj.

 • zdrowotnej (np. do szpitala, przychodni, centrum rehabilitacji)
 • zakupowej (np. do apteki, sklepu w celu zaopatrzenia w artykuły pierwszej potrzeby)
 • ku aktywności (np. do Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Klubu Seniora)

W ramach usługi nie są realizowane przewozy medyczne oraz tzw. przewozy specjalistyczne np. osób z niepełnosprawnością poruszających się na wózkach inwalidzkich i przewozy osób leżących.

Realizator usługi zapewnia asystę w trakcie wsiadania i wysiadania z pojazdu, pomoc w dotarciu z miejsca zamieszkania/miejsca docelowego do pojazdu i z pojazdu do miejsca docelowego/mieszkania. Nie jest jednak możliwa asysta polegająca na znoszeniu po schodach do taksówki np. osób z niepełnosprawnością poruszających się na wózkach inwalidzkich lub takich osób, których stan zdrowia wymaga okresowego korzystania z wózka podczas przemieszczania się.

Regulamin