Elbląskie Centrum Usług Społecznych – działając na wniosek Sądu Rejonowego w Elblągu III Wydział Rodzinny i Nieletnich – poszukuje kandydata/kandydatki do pełnienia funkcji:

Opiekuna prawnego dla osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej
(sygn. akt III RNs 225/22)

   Osoby zainteresowane pełnieniem w/w funkcji prosimy o złożenie swojej kandydatury w Punkcie Przyjęć Klienta w siedzibie Elbląskiego Centrum Usług Społecznych, ul. Winna 9 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 lub przesłanie listownie (decyduje data wpływu), na wyżej podany adres, w terminie do 17.11.2023 r.

Informacje dla zainteresowanych:

Sąd Rejonowy w Elblągu III Wydział Rodzinny i Nieletnich decyduje o wyborze opiekuna prawnego spośród zgłoszonych kandydatów.

Zgodnie z Ustawą z dnia 25 lutego 1964r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. z 2020 r. poz. 1359):

Art. 148. § 1. Nie może być ustanowiona opiekunem prawnym osoba, która nie ma pełnej zdolności do czynności prawnych lub została pozbawiona praw publicznych.

§ 2. Nie może być ustanowiony opiekunem prawnym ten, w stosunku do kogo zachodzi prawdopodobieństwo, że nie wywiąże się należycie z obowiązków opiekuna.

Art. 162. § 1. Sąd opiekuńczy przyzna opiekunowi za sprawowanie opieki na jego żądanie stosowne wynagrodzenie okresowe albo wynagrodzenie jednorazowe w dniu ustania opieki lub zwolnienia go z niej.

§ 2. Wynagrodzenia nie przyznaje się, jeżeli nakład pracy opiekuna jest nieznaczny lub gdy sprawowanie opieki jest związane z pełnieniem funkcji rodziny zastępczej albo czyni zadość zasadom współżycia społecznego.

§ 3. Wynagrodzenie pokrywa się z dochodów lub majątku osoby, dla której opieka została ustanowiona, jeżeli osoba ta nie ma odpowiednich dochodów lub majątku, wynagrodzenie jest pokrywane ze środków publicznych na podstawie przepisów o pomocy społecznej.