Elbląskie Centrum Mediacji i Aktywizacji Społecznej informuję, że również  roku 2023  kontynuujemy działalność  Ośrodka Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem, który oferuje pomoc dla wszystkich osób pokrzywdzonych oraz osób im najbliższych, świadków oraz osób im najbliższych w zakresie:

 1. pomocy prawnej,
 2. mediacji,
 3. pomocy tłumacza w celu udzielenia pomocy prawnej osobie uprawnionej, jeżeli nie włada w wystarczającym stopniu językiem polskim,
 4. pomocy tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika,
 5. pomocy psychologicznej,
 6. pomocy psychiatrycznej,
 7. doradztwa pierwszego kontaktu,
 8. pokrywania kosztów świadczeń zdrowotnych, lekarstw w zakresie, w którym lek nie podlegałby refundacji lub części, w której nie jest refundowany,
 9. pokrywania kosztów związanych z kształceniem w szkołach i przedszkolach publicznych, w tym w ramach indywidualnego nauczania,
 10. pokrywania kosztów związanych z opieką nad dziećmi w żłobkach i klubach dziecięcych prowadzonych przez gminy ,
 11. pokrwania kosztów szkoleń i kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe oraz pokrywanie kosztów egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe,
 12. pokrywania kosztów czasowego zakwaterowania lub udzielania schronienia,
 13. finansowania okresowych dopłat do bieżących zobowiązań czynszowych i opłat za energię elektryczną, gaz, wodę, opał, odbiór nieczystości stałych i płynnych za lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, do którego osoba uprawniona posiada tytuł prawny, proporcjonalnie do liczby osób stale zamieszkujących w tym lokalu lub domu,
 14. usługę dostosowania lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego do potrzeb osoby pokrzywdzonej,
 15. finansowania przejazdów środkami komunikacji publicznej lub pokrywania kosztów transportu związanych z uzyskiwaniem świadczeń,
 16. pokrywania kosztów żywności lub bonów żywnościowych,
 17. pokrywania kosztów zakupu odzieży, bielizny, obuwia, środków czystości i higieny osobistej,
 18.  finansowania kosztów zorganizowanego wyjazdu uprawnionego małoletniego,
 19. finansowania kosztów wyjazdu a) osoby uprawnionej wraz z małoletnim, nad którym sprawuje pieczę, b)uprawnionego małoletniego wraz z osobą pod której pieczą pozostaje,
 20. finansowania robót budowlanych, w tym również przygotowania do realizacji robót budowlanych, w szczególności kosztów opracowania dokumentacji projektowej, przygotowania gruntu pod budowę, ekspertyz, świadectw, operatów, prac geologicznych,
 21. finansowania zakupu urządzeń i wyposażenia,
 22. finansowania zakupu wartości niematerialnych i prawnych,

Ośrodek działa na terenie województwa warmińsko-mazurskiego w  miejscowościach :

 1. Okręgowy Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem w Elblągu przy ul. Związku Jaszczurczego 17/101, tel 55 642-44-25– czynny codziennie poniedziałek w godzinach13.00-20.00 od wtorku do piątku w godzinach 8.00-15.00 oraz w sobotę w godzinach 8.00-13.00;
 2. Lokalny Punkt Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w Braniewie przy ul. Plac Piłsudskiego 5  tel. 881-471-401– czynny w środy w godzinach od 8.00- 13.00 oraz w piątek w godzinach od 9.00 do 14.00;
 3. Lokalny Punkt Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w Iławie przy ul. Chełmińskiej 1, tel. 691-180-142– czynny w środę w godzinach od 15.15 do 20.15 oraz w sobotę w godzinach od 9.00 do 14.00;
 4. Lokalny Punkt Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w Ostródzie przy ul. Jana III Sobieskiego 5, tel. 608-787-504, 884-033-443– czynny we wtorek w godzinach od 10.00 do 15.00 oraz w czwartek w godzinach od 10.00 do 15.00;
 5. Lokalny Punkt Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w Działdowie przy ul. Wolności 64, tel 505-533-186 – czynny we wtorek w godzinach od 7.00 do 12.00 oraz w czwartek w godzinach od 7.00 do 12.00;
 6. Lokalny Punkt Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w Nowym Mieście Lubawskim przy ul. Grunwaldzkiej 3, tel. 602-625-496– czynny wtorek  w godzinach od 8.00 do 13.00 oraz w czwartek w godzinach od 8.00-13.00.

Wszelkich informacji udzielamy również  pod nr tel. (55) 642-44-25  codziennie w godzinach  9.00- 16.00 lub za pośrednictwem e-mail esas_1@wp.pl.

Wszystkie działania na rzecz osób pokrzywdzonych przestępstwem i osób im najbliższych, świadków i osób im najbliższych  finansowane są ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

ulotka_MS_2023_11_23.pdf