Elbląskie Centrum Usług Społecznych poszukuje kandydatów na rodziców zastępczych. W związku z tym ruszamy z naborem osób chętnych do szkolenia PRIDE – rodzinna piecza zastępcza, które chcemy rozpocząć w marcu br. w tutejszym Centrum.

Kandydaci oprócz ogromnego ciepłego serca muszą spełniać pewne wymagania ustawowe tj.

  • dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej
  • nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona
  • wypełniają obowiązek alimentacyjny — w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego
  • nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych
  • są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone zaświadczeniem o stanie zdrowia, wystawionym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
  • przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
  • zapewnią odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb, w tym: rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego, właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań, wypoczynku i organizacji czasu wolnego
  • posiadają opinię od psychologa oceniającą predyspozycję i motywację do sprawowania pieczy zastępczej
  • pełnienie funkcji rodziny zastępczej niezawodowej lub zawodowej oraz prowadzenie rodzinnego domu dziecka może być powierzone osobom, które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
  • w przypadku rodziny zastępczej niezawodowej co najmniej jedna osoba tworząca rodzinę musi posiadać stałe źródło dochodów.

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani to serdecznie zapraszamy osobiście do ECUS ul. Winna 9 lub kontakt pod numerem telefony 55 6256122

Może jest mały człowiek, który czeka właśnie na ciebie i twój dom…