Elbląskie Centrum Usług Społecznych – działając na wniosek Sądu Rejonowego w Elblągu III Wydział Rodzinny i Nieletnich – poszukuje kandydata/kandydatki do pełnienia funkcji:

Kuratora dla osoby niepełnosprawnej

(sygn. akt III RNs 157/24)

Osoby zainteresowane pełnieniem w/w funkcji prosimy o złożenie swojej kandydatury w Punkcie Przyjęć Klienta Elbląskiego Centrum Usług Społecznych,    ul. Winna 9 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30, przesłanie listownie na wyżej podany adres (decyduje data wpływu) lub przesłanie drogą elektroniczną na adres e-mail: ecus@ecus.pl, w terminie do 21.06.2024 r. W piśmie prosimy podać, wskazaną powyżej, sygnaturę akt.

Informacje dla zainteresowanych:

Sąd Rejonowy w Elblągu III Wydział Rodzinny i Nieletnich decyduje o wyborze kuratora spośród zgłoszonych kandydatów.

Zgodnie z Ustawą z dnia 25 lutego 1964r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U.         z 2023 r. poz. 2809):

Art. 179. § 1. Organ państwowy, który ustanowił kuratora, przyzna mu na jego żądanie stosowne wynagrodzenie za sprawowanie kurateli. Wynagrodzenie pokrywa się z dochodów lub majątku osoby, dla której kurator jest ustanowiony, a jeżeli osoba ta nie ma odpowiednich dochodów lub majątku, wynagrodzenie pokrywa ten, kto żądał ustanowienia kuratora.

  • 2. Wynagrodzenia nie przyznaje się, jeżeli nakład pracy kuratora jest nieznaczny, a sprawowanie kurateli czyni zadość zasadom współżycia społecznego.

Art. 180. § 1. Z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych, organ państwowy, który ustanowił kuratora, uchyli kuratelę, gdy odpadnie jej cel.

  • 2. Jeżeli kurator został ustanowiony do załatwienia poszczególnej sprawy, kuratela ustaje z chwilą ukończenia tej sprawy.