Pełna nazwa organizacji:

Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu

Obszar działania:

– Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu jest instytucją kultury o charakterze kulturalnym, edukacyjnym i informacyjnym. Celem CSE Światowid jest upowszechnianie edukacji kulturalnej, promocja regionu, realizacja celów wychowawczych przez sztukę, sport i turystykę, podnoszenie kompetencji odbiorców poprzez realizacje szkoleń i warsztatów oraz działalność z zakresu wyrównywania szans różnych grup społecznych

– działania Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu pozwalają tworzyć warunki aktywnego uczestnictwa społeczeństwa w szeroko rozumianym życiu kulturalnym oraz dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego. Inicjatywy Centrum przyczyniają się do pielęgnowania polskości oraz rozwój i kształtowanie świadomości kulturowej mieszkańców Województwa Warmińsko – Mazurskiego we wszystkich formach, wspierania działalności kulturalnej mniejszości narodowych głównie Województwa Warmińsko – Mazurskiego

– CSE „Światowid” w Elblągu posiada bogate doświadczenie w organizowaniu i realizowaniu programów edukacyjnych i szkoleniowych w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego, w organizowaniu wystaw twórczości artystów zawodowych i amatorskich oraz innych

– Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu wspiera działania aktywizujące osoby niepełnosprawne i grupy marginalizowane w dziedzinie kultury i sztuki

Odbiorcy działań:

– nasze działania kierowane są zarówno do dzieci, młodzieży, dorosłych oraz seniorów

Dane kontaktowe:

Magdalena Czarnocka-Kaptur, tel.: 55/611 20 50