Pełna nazwa organizacji: Elbląska Rada Konsultacyjna Osób Niepełnosprawnych

Obszar działania:

– agencja zatrudnienia ERKON to niepubliczna jednostka organizacyjna świadcząca usługi w zakresie pośrednictwa pracy
dla osób z niepełnosprawnościami oraz osób najbardziej oddalonych od rynku pracy, oficjalny status agencji pośrednictwa pracy,
poradnictwa zawodowego i doradztwa personalnego ERKON uzyskał w roku 2004

– pośrednictwo pracy:

 • prowadzenie agencji pośrednictwa pracy i doradztwa zawodowego
 • aktywne pozyskiwanie ofert pracy
 • rekrutacja pracowników na potrzeby pracodawców
 • tworzenie tzw. „profilów pracownika”
 • udostępnianie ofert pracy i informacji o wolnych miejscach pracy
 • przekazywanie informacji na temat systemów i programów wspierających zatrudnianie osoby niepełnosprawnej
 • propagowania wśród pracodawców idei zatrudniania osób niepełnosprawnych
 • kierowanie do zakładów pracy chronionej

– interwencja:

 • pomoc w funkcjonowaniu w najbliższym otoczeniu poprzez interwencje w sprawach: likwidacji barier architektonicznych w mieszkaniu, barier w komunikowaniu się(pomoc w pisaniu, wypełnianiu dokumentów do urzędów, wniosków, odwołań, pism itp.
 • pomoc w funkcjonowaniu w społeczności lokalnej poprzez interwencje: w sprawach likwidacji barier architektonicznych, urbanistycznych i w komunikowaniu się w obiektach użyteczności publicznej(wywiady, zdjęcia, artykuły w RZT, kontakt z mediami, potem pisma do odpowiednich urzędów, itp.)
 • interwencje w indywidualnych przypadkach w zakresie edukacji, rehabilitacji i dyskryminacji dzieci, młodzieży i dorosłych ON

– wsparcie:

 • tworzenie i wdrażanie programów pomocy ON wynikających z rozpoznanych potrzeb klientów
 • stworzenie możliwości zatrudnienia beneficjentów ERKON poprzez podnoszenie ich kwalifikacji zawodowych (kursy, szkolenia), pozyskiwanie ofert i miejsc pracy, współpraca z pracodawcami
 • stały kontakt i ścisła współpraca z członkami ERKON, innymi organizacjami pozarządowymi i instytucjami działającymi w sferze polityki społecznej (partnerstwo, konsultacje, wymiana doświadczeń, wiedzy, praktyki, prowadzenie szkoleń wewnętrznych dla pracowników na zasadzie współpracy)
 • propagowanie w społeczeństwie lokalnym problematyki niepełnosprawności i aktywizacji zawodowej ON (gazeta RZT, media, stały kontakt i współpraca z władzami miasta, reprezentowanie ERKON na konferencjach zewnętrznych, na targach pracy, itp.)

– poradnictwo:

 • poradnictwo i usługi prawne dla ON i beneficjentów ERKON(porady prawne, pomoc w tworzeniu pism procesowych, odwołań bez reprezentowania klientów w sądach)
 • indywidualne poradnictwo specjalistyczne dla ON i beneficjentów ERKON( z zakresu ustawy o rehabilitacji i zatrudnianiu ON, pomocy socjalnej, orzecznictwa rentowego i poza rentowego, ulg i uprawnień dla ON, mieszkalnictwa dla ON, itp., pomoc w wypełnianiu dokumentów, wniosków, pisaniu odwołań, itp.), w razie potrzeby wsparcie psychologiczne i pedagogiczne
 • doradztwo zawodowe dla beneficjentów ERKON, pomoc w tworzeniu dokumentów aplikacyjnych, przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej itp.
 • poradnictwo specjalistyczne dla pracodawców zatrudniających ON i ON prowadzące działalność gospodarczą, ścisła współpraca z pracodawcami, rekrutacja pracowników
 • organizowanie dla beneficjentów „drzwi otwartych” z różnych dziedzin życia(współpraca między instytucjami)
 • podnoszenie kwalifikacji pracowników poprzez szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne, uzupełnianie wiedzy

– realizacja programu Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej i Programu Asystent Osoby Niepełnosprawnej – Pomocna Dłoń – od 2014 r.

Odbiorcy działań:

– osoby z niepełnosprawnościami i ich rodziny, otoczenie, dzieci i młodzież z niepełnosprawnościami, osoby starsze, seniorzy, osoby samotne, zagrożone wykluczeniem społecznym i wykluczone społecznie, osoby niepełnosprawne pozostające bez pracy i ich otoczenie, osoby z niepełnosprawnościami z przemocy domowej i ich otoczenie

Dane kontaktowe:

ul. Hetmańska 28, 82-300 Elbląg, email: erkon@softel.elblag.pl, www.erkon.elblag.pl, tel.: 55/232 69 35

Forma usługi:

– bezpłatne