Problem bezdomności to wyzwanie dla każdej społeczności lokalnej. Pomoc osobom bezdomnym ma na celu zapewnienie podstawowych potrzeb, aktywizowanie i zmniejszanie wykluczenia społecznego tej grupy.

Zgodnie z Ustawą o pomocy społecznej, gmina zobowiązana jest udzielić osobie bezdomnej schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania (odpowiedniego do pory roku) a za osobę bezdomną uważa się:

  • Osobę niezamieszkującą w lokalu mieszkalnym i niezameldowaną na pobyt stały

  • Osobę niezamieszkującą w lokalu mieszkalnym i zameldowaną na pobyt stały w lokalu, w którym nie ma możliwości zamieszkania

W Elbląskim Centrum Usług Społecznych wsparciem dla osób bezdomnych zajmuje się Zespół ds. Bezdomności. Osoby bezdomne stanowią specyficzną grupę potrzebujących. Udzielanie im pomocy musi cechować się indywidualnym podejściem z uwzględnieniem konkretnej sytuacji, w której taka osoba się znalazła. Z uwagi na szczególnie trudną sytuację osób bezdomnych, pozbawionych stałego miejsca zamieszkania jak również w trosce o ich bezpieczeństwo, pracownicy socjalni współpracują z funkcjonariuszami Straży Miejskiej i Komendy Miejskiej Policji oraz instytucjami i organizacjami pozarządowymi wspierającymi osoby bezdomne z terenu Elbląga

Elbląskie Centrum Usług Społecznych oferuje wsparcie dostosowane do indywidualnych potrzeb i zasobów, pomoc w zakresie uzyskania schronienia, prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz świadczenia niepieniężne i pieniężne. Realizowane jest również wsparcie w zakresie aktywizacji i reintegracji osób bezdomnych. Jednym z elementów takiego wsparcia są mieszkania treningowe, w których osoby bezdomne mają szansę na usamodzielnienie się i zmianę swojej sytuacji życiowej. Zespół ds. Bezdomności na bieżąco monitoruje zjawisko bezdomności na terenie Elbląga, dzięki czemu może podejmować szybkie i skuteczne decyzje.

Wszelkie informacje na temat osób bezdomnych, przebywających w miejscach nieprzeznaczonych do stałego zamieszkania, należy przekazywać do Zespołu ds. Bezdomności, mieszczącego się przy ul. Winnej 9. Pracownicy zespołu oczekują również na zgłoszenia telefoniczne pod numerem telefonu 55 625 61 18.

Listę instytucji i organizacji podejmujących działania na rzecz wsparcia dla osób bezdomnych na terenie Elbląga znajdziecie Państwo >>>tutaj<<<