DOPŁATY DO CZYNSZU

Program „Mieszkanie na Start” skierowany jest do osób, które nie posiadają własnego mieszkania lub nie mają możliwości jego zakupu otrzymują wsparcie rządu. Przepisy wprowadzające zasady udziału gmin w programie oraz zasady ubiegania się o dofinansowanie do ponoszonych przez najemcę opłat, uregulowane zostały w ustawie z 10 sierpnia 2018 r. o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania.

Na terenie Miasta Elbląg o dopłaty do czynszu mogą starać się najemcy mieszkań położonych w budynku przy ul. Wiejskiej 56A

Najemcy mieszkań mogą starać się o dofinansowanie do ponoszonych wydatków najmu mieszkania. Maksymalny okres pomocy w ramach dopłat to 15 lat.

Aby móc skorzystać z pomocy finansowej, najemca musi spełniać następujące kryteria:

Warunki ubiegania się o dopłatę do czynszu

– zawarta umowa najmu lokalu mieszkalnego, którego inwestor podpisał umowę z gminą  w sprawie przystąpienia do programu Mieszkanie na Start

– najemca jest  osobą fizyczną

– najemca zamieszkuje  w lokalu objętym dopłatą

– dopłaty przysługują obywatelom Polski mieszkającym na terytorium kraju, oraz cudzoziemcom przebywającym na terytorium Polski (posiadającym  kartę pobytu, zezwolenie na pobyt czasowy z dostępem do rynku pracy lub zezwolenie na pobyt stały )

– najemca nie może być właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego w dniu złożenia wniosku o dopłaty

– najemcy nie może przysługiwać w całości lub w części spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny

– rozwiązanie umowy najmu innego mieszkania/zrzeczenie się na rzecz spółdzielni spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu, jeśli najemcy przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny

– spełnienie kryterium dochodowego ustalonego na podstawie %-go współczynnika dochodu przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce ostatnio ogłoszonego przez Prezesa GUS (obecnie od 09.02.2024 r. za 2023 r. przeciętne wynagrodzenie wynosi 7 155,48 zł)

Ilość osób w gospodarstwie domowym: Powierzchnia normatywna % przeciętnego wynagrodzenia Kryterium dochodowe
1 osoba 20 m2 100% 7 155,48 zł
2 osoby 35 m2 140% 10 017,67 zł
3 osoby 50 m2 180% 12 879,86 zł
4 osoby 65 m2 220% 15 742,06 zł
5 osób 80 m2 260% 18 604,25 zł

 

Przekroczenie kryterium dochodowego powoduje odmowę przyznania dopłat do czynsz.

Dochód liczony jest w oparciu o przepisy ustawy o świadczeniach rodzinnych.

– W przypadku złożenia wniosku w okresie od 01.01.2024 r. do 31.07.2024 r. uwzględnia się dochód gospodarstwa domowego osiągnięty w roku poprzedzającym rok,  po upływie którego najemca składa wniosek o dopłaty czyli za 2022 rok.

 W przypadku złożenia wniosku od 01.08.2024 r. do 31.12.2024 r. uwzględnia się dochód gospodarstwa domowego osiągnięty w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku czyli za 2023 rok.

Osiągnięty przez członków gospodarstwa domowego dochód dzieli się przez liczbę miesięcy, w których był uzyskiwany.

W przypadku zmiany sytuacji dochodowej osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego, uwzględnia się również aktualną sytuację najemcy tzn. utratę dochodu lub jego uzyskanie. W sytuacji uzyskania dochodu należy niezwłocznie przedłożyć zaświadczenie o wysokości dochodu netto za pierwszy miesiąc następujący po jego uzyskaniu.

– uzyskanie prawa do urlopu wychowawczego,

– utrata zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,

– utrata zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,

– utrata zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej, renty socjalnej lub rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego, o którym mowa w ustawie z dnia 31 stycznia 2019 r. o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym;

– wykreślenie z rejestru pozarolniczej działalności gospodarczej lub zawieszenie jej wykonywania w rozumieniu art. 16b ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników lub art. 36aa ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych,

– utrata zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,

– utrata zasądzonych świadczeń alimentacyjnych w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do tych świadczeń lub utrata świadczeń pieniężnych wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do świadczeń alimentacyjnych,

– utrata świadczenia rodzicielskiego,

– utrata zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników.

– utrata stypendium doktoranckiego określonego w art. 209 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

– obniżenie wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub obniżenie dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, z powodu przeciwdziałania COVID-19 – przy ustalaniu prawa do świadczeń rodzinnych na okres zasiłkowy od dnia 1 listopada 2019 r. do dnia 31 października 2021 r.

utrata dodatku solidarnościowego przyznawanego na podstawie ustawy o dodatku solidarnościowym przyznawanym w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19 – przy ustalaniu prawa do świadczeń rodzinnych na okres zasiłkowy od dnia 1 listopada 2019 r. do dnia 31 października 2021 r.

– zakończenie urlopu wychowawczego,

– uzyskanie zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,

– uzyskanie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,

– uzyskanie zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej, renty socjalnej lub rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego, o którym mowa w ustawie z dnia 31 stycznia 2019 r. o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym;

– rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej lub wznowienie jej wykonywania po okresie zawieszenia w rozumieniu art. 16b ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników lub art. 36aa ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych,

– uzyskanie zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,

– uzyskanie świadczenia rodzicielskiego,

– uzyskanie zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników.

uzyskanie stypendium doktoranckiego określonego w art. 209 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

– uzyskanie dodatku solidarnościowego przyznawanego na podstawie ustawy o dodatku solidarnościowym przyznawanym w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19 (przy ustalaniu prawa do świadczeń rodzinnych na okres zasiłkowy od dnia 1 listopada 2019 r. do dnia 31 października 2021 r.)

W przypadku ustalania dochodu z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, przyjmuje się dochód miesięczny w wysokości 1/12 dochodu ogłaszanego corocznie w „ Monitorze Polskim” w terminie do dnia 1 sierpnia każdego roku.

Raz w roku organ wypłacający dopłaty ma obowiązek weryfikować spełnienie przez najemcę kryterium dochodowego. W tym celu, w terminie nie wcześniej niż 2 miesiące i nie później niż 1 miesiąc przez rozpoczęciem kolejnych 12 miesięcy realizacji dopłat, najemca musi złożyć oświadczenie dotyczące:

– liczby osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego,

– wysokości dochodów  gospodarstwa dochodowego za odpowiedni rok kalendarzowy oraz informację o wysokości dochodów utraconych lub uzyskanych przez członków gospodarstwa domowego  i miesiącu ich utraty lub uzyskania.

Jeżeli w wyniku weryfikacji sytuacji dochodowej najemcy, nastąpi przekroczenie kryterium dochodowego – wypłata dopłat zostanie wstrzymana.

Postępowanie kończy się wydaniem decyzji administracyjnej tzw. „decyzji w sprawie dopłat” doręczanej wnioskodawcy oraz do wiadomości inwestorowi.

Decyzja w sprawie dopłat wydana zostanie w ciągu miesiąca.

Opłata za wydanie decyzji:

Opłata skarbowa za wydanie decyzji wynosi 10 zł – zgodnie z pkt. 53 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2019 r., poz. 1000).

Kwotę opłaty skarbowej należy wpłacić na konto Urzędu Miejskiego w Elblagu:

numer konta 56 1020 1811 0000 0902 0334 1161

Opłatę skarbową można również dokonać gotówką lub kartą płatniczą w kasie Urzędu Miejskiego pok. Nr 122 (kasa Urzędu czynna: poniedziałek,środa, czwartek w godz. 8.00 – 15.00 ; wtorek w godz. 8.00-16.00 oraz w piątek w godz. 8.00-14.00).

W tytule należy podać: „opłata skarbowa za wydanie decyzji o dopłatach do czynszu, dla (imię i nazwisko wnioskodawcy) zamieszkały ul……..lokal nr….”

Sposób wyliczenie wysokości dopłat

Wysokość dopłat wyliczana jest za pomocą poniższego wzoru:

WAŻNE !!!!

Najemca w okresie uzyskiwania dopłat ma obowiązek informowania organu o dokonaniu czynności skutkującej tym, że najemca lub inna osoba wchodząca w skład jego gospodarstwa domowego stała się:

– właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego,

– osobą, której przysługuje w całości lub części spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego,

– właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny,

– najemcą lokalu mieszkalnego wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy,

– najemcą innego lokalu mieszkalnego utworzonego przy wykorzystaniu finansowania zwrotnego lub kredytu udzielonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego,

– osobą, której przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny;

Najemca ma także obowiązek poinformowania organu o podnajęciu części lub całości  mieszkania, na które pobierane są dopłaty oraz obowiązek niezwłocznego informowania o śmierci któregokolwiek z najemców.

O dokonaniu którejkolwiek z ww. czynności najemca zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić ECUS. W przypadku niepoinformowania przed wypłatą kolejnej dopłaty organu najemca jest zobowiązany do niezwłocznego zwrotu środków stanowiących równowartość kwoty dopłat wraz z odsetkami ustawowymi, uzyskanych w okresie od dnia dokonania czynności.

Wymagane dokumenty

– wniosek o dopłaty do czynszu (zał. nr 1),

– kopia umowy najmu,

– potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej,

– oświadczenie o wysokości dochodów gospodarstwa domowego najemcy (zał. nr 2),

– oświadczenie o liczbie osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego najemcy (zał. nr 3),

– oświadczenie o braku prawa do własności lub współwłasności mieszkania lub domu (zał. nr 4),

– zobowiązanie do zrzeczenia się prawa do mieszkania lokatorskiego lub rozwiązania umowy najmu (zał. nr 5);

– oświadczenie o wcześniejszym stosowaniu dopłat do czynszu (zał. nr 6),

– oświadczenie o wcześniejszym stosowaniu dopłat do czynszu wobec osoby, która w przeszłości była najemcą innego mieszkania, w związku z najmem którego były stosowane dopłaty (zał. nr 7),

– oświadczenie o wcześniejszym stosowaniu dopłat do czynszu wobec zmarłego najemcy (zał. nr 8).

– dokumenty stwierdzające wysokość dochodu osób w gospodarstwie domowym, w tym odpowiednio:

– oświadczenia wnioskodawcy o dochodach członków rodziny osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e, art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – każdego pełnoletniego członka rodziny,

– odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem, lub innego tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, zobowiązujących do alimentów na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną,

– przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani orzeczeniem sądu, ugodą sądową lub ugodą zawartą przed mediatorem lub innym tytułem wykonawczym pochodzącym lub zatwierdzonym przez sąd do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny,

– w przypadku gdy osoba uprawniona nie otrzymała alimentów albo otrzymała je w wysokości niższej od ustalonej w orzeczeniu sądu, ugodzie sądowej lub ugodzie zawartej przed mediatorem lub innym tytule wykonawczym pochodzącym lub zatwierdzonym przez sąd:

– zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów;

– informację właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności, w szczególności w związku z brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą, jeżeli dłużnik zamieszkuje za granicą,

– dokument, w tym oświadczenie, określający datę utraty dochodu oraz wysokość i rodzaj utraconego dochodu;

– w przypadku gdy okoliczności sprawy mające wpływ na przyznanie prawa do dopłat do czynszu wymagają potwierdzenia innym dokumentem niż wymienione, podmiot realizujący świadczenie może domagać się takiego dokumentu.

– zaświadczenie właściwego organu gminy, nakaz płatniczy albo oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy,

– umowę dzierżawy – w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę, na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, albo oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej,

– umowę o wniesieniu wkładów gruntowych – w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną.

– karta pobytu – w przypadku cudzoziemca przebywającego ma terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 127 lub 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej, jeżeli zamieszkują z członkami rodzin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

– karta pobytu i decyzja o udzieleniu cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub inny dokument uprawniający cudzoziemca do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który uprawnia do wykonywania pracy.

Podstawa prawna

– Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania. (Dz. U. 2018 poz. 1540);

– Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie wzoru wniosku o dopłaty do czynszu oraz wzorów oświadczeń i zobowiązania dołączanych do wniosku o dopłaty do czynszu. (Dz. U. 2018 poz. 2521);

– Uchwała Rady Miasta Elbląga z dnia 3 listopada 2022 r. Nr XXVII/797/2022 w sprawie upoważnienia Dyrektora Elbląskiego Centrum Usług Społecznych do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej (Dz. U. Woj. Warm-Mazur. 2022 r. poz. 5831);

– Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2220 ze zm.).