EDYCJA 2024

FLAGA I GODŁO POLSKI

SFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO

DOFINANSOWANIE 230.902,50 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ 230.902,50 zł

DATA PODPISANIA UMOWY LUTY 2024 r.

Gmina Miasto Elbląg przystąpiła do realizacji Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024.

Głównym celem programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów poprzez umożliwienie im uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie opieki wytchnieniowej. W tym czasie opiekun może odpocząć, zregenerować się, załatwić sprawy prywatne.

Program kierowany jest do

członka rodziny lub opiekuna sprawującego bezpośrednią opiekę nad:

  • dzieckiem do ukończenia 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz
  • osobą niepełnosprawną posiadającą orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne.

Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny/opiekuna we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą z niepełnosprawnością, która wymaga stałej opieki w zakresie potrzeb życia codziennego.

Program realizowany będzie poprzez świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w dwóch formach:

  • świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego za uprzednią zgodą gminy, w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością oraz
  • świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu całodobowego, za uprzednią zgoda gminy, w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością.

Przyznając usługi opieki wytchnieniowej w pierwszej kolejności brane pod uwagę będą potrzeby członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobą z niepełnosprawnością, która stale przebywa w domu i nie korzysta np. z ośrodków wsparcia, placówek pobytu całodobowego, ze środowiskowego domu samopomocy, dziennego domu pomocy, z warsztatu terapii zajęciowej lub niezatrudnionych, uczących się czy studiujących.

W celu realizacji Programu ogłoszony zostanie konkurs ofert na realizację zadania publicznego, zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U z 2023r., poz. 571).


EDYCJA 2023

SFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO – FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY

DOFINANSOWANIE 44 982 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ 44 982 zł

Gmina Miasto Elbląg przystąpiła do realizacji Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023.

Głównym celem programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów poprzez umożliwienie im uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie opieki wytchnieniowej. W tym czasie opiekun może odpocząć, zregenerować się, załatwić sprawy prywatne.

Program kierowany jest do

członka rodziny lub opiekuna sprawującego bezpośrednią opiekę nad:

  • dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz
  • dorosłą osobą ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi.

Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny/opiekuna we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i sprawowaniu nad nią całodobowej opieki.

Program realizowany będzie poprzez świadczenie usługi wytchnieniowej, w formie usług opiekuńczych, w ramach pobytu dziennego, w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej. Limit usług opieki wytchnieniowej przypadający na jednego uczestnika to 240 godzin.

Przyznając usługi opieki wytchnieniowej, w pierwszej kolejności, brany będzie pod uwagę stan zdrowia oraz sytuacja życiowa uczestników, z uwzględnieniem potrzeb członka rodziny/opiekuna sprawującego bezpośrednią opiekę nad osobą niepełnosprawną, stale przebywającą w domu, tj. niekorzystającą z ośrodka wsparcia czy placówek pobytu całodobowego.

 W celu realizacji Programu ogłoszony zostanie konkurs ofert na realizację zadania publicznego, zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U z 2022r., poz. 1327 ze zm.).


EDYCJA 2022

SFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO – FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY

DOFINANSOWANIE 61.200 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ 61.200 zł

Gmina Miasto Elbląg przystąpiła do realizacji Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022.

Głównym celem programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów poprzez umożliwienie im uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie opieki wytchnieniowej. W tym czasie opiekun może odpocząć, zregenerować się, załatwić sprawy prywatne.

Program kierowany jest do

członka rodziny lub opiekuna sprawującego bezpośrednią opiekę nad:

  • dorosłymi osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi. Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny/opiekuna we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i sprawowaniu nad nią całodobowej opieki.

 

Program realizowany będzie poprzez świadczenie usługi wytchnieniowej, w formie usług opiekuńczych, w ramach pobytu dziennego, w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej. Limit usług opieki wytchnieniowej przypadający na jednego uczestnika to 240 godzin. Usługi w formie pobytu dziennego mogą być świadczone w godzinach 6:00 – 22:00.

 

W celu realizacji Programu ogłoszony został konkurs ofert na realizację zadania publicznego, zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U z 2020r., poz. 1057). Wykonawcą zadania jest Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną KOŁO w Elblągu.

EDYCJA 2021

FLAGA I GODŁO POLSKI

SFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO – FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY

DOFINANSOWANIE 25 296 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ 25 296 zł

W okresie od lipca 2021r. do grudnia 2021r., Gmina Miasto Elbląg realizuje Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021.

Głównym celem programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów poprzez umożliwienie im uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie opieki wytchnieniowej. W tym czasie opiekun może odpocząć, zregenerować się, załatwić sprawy prywatne.

Program kierowany jest do

członka rodziny lub opiekuna sprawującego bezpośrednią opiekę nad:

  • dorosłymi osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi.

Program realizowany jest poprzez świadczenie usługi wytchnieniowej, w formie usług opiekuńczych, w ramach pobytu dziennego, w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej, przez Elbląskie Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej im. Św. Łazarza „LAZARUS” w Elblągu, ul. Skrzydlata 15a.

Wymiar usługi: od poniedziałku do piątku, po 8 godzin dziennie, z możliwością przedłużenia do 12 godzin dziennie. Maksymalna liczba godzin do wykorzystania dla jednej osoby, w okresie od lipca 2021 r. do grudnia 2021 r., to 240.

  • Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: Elbląskie Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej im. Św. Łazarza „LAZARUS” w Elblągu: (55) 642-70-05 wew. 16

Dokumenty do pobrania

Link: www.lazarus.elblag.com.pl/?p=4941