EDYCJA 2024

FLAGA I GODŁO POLSKI

SFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO

DOFINANSOWANIE 226 320,46 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ 226 320,46 zł

DATA PODPISANIA UMOWY LUTY 2024 r.

Gmina Miasto Elbląg przystąpiła do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, którego adresatami są:

 • Dzieci do ukończenia 16 roku życia posiadające orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności – konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielniej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
 • Osoby z niepełnosprawnościami posiadające orzeczenie:

-o znacznym stopniu niepełnosprawności albo

-o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo

-traktowane na równi z w/w orzeczeniami, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Usługi asystencji osobistej polegają na wspieraniu przez asystenta osoby z niepełnosprawnością w różnych sferach życia, w tym:

 • wsparcie w czynnościach samoobsługowych,
 • wsparcie w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról w rodzinie,
 • wsparcie w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania;
 • wsparcie w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem.

W celu realizacji Programu ogłoszony zostanie konkurs ofert na realizację zadania publicznego, zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U z 2023r., poz. 571).

EDYCJA 2023

FLAGA I GODŁO POLSKI

 SFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO

W KWOCIE 208 826,64 ZŁ

Gmina Miasto Elbląg przystąpiła do realizacji Programu

„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2023

Celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, którego adresatami są:

 • dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;
 • osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie:
 1. o znacznym stopniu niepełnosprawności
 2. o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności
 3. traktowane na równi do wymienionych w pkt a i b.

Działania w Programie mają na celu:

 • poprawę jakości życia osób niepełnosprawnych, w szczególności poprzez umożliwienie im jak najbardziej niezależnego życia;
 • wsparcie osób niepełnosprawnych oraz zapewnienie pomocy adekwatnej do potrzeb;
 • uczestnictwo osób niepełnosprawnych w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych lub sportowych itp.
 • poprawę funkcjonowania społecznego osób z niepełnosprawnościami.

Usługi asystencji osobistej polegają w szczególności na pomocy asystenta w:

– wykonywaniu przez uczestnika czynności dnia codziennego;

– wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem w wybrane przez uczestnika miejsca;

– załatwianiu przez uczestnika spraw urzędowych;

– korzystaniu przez uczestnika z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galeria sztuki, wystawa);

-zaprowadzaniu i odbieraniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej.

W celu realizacji Programu będzie ogłoszony otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego, zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. z 2022r., poz.1327, z późn.zm.).

EDYCJA 2022

FLAGA I GODŁO POLSKI


SFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO

W KWOCIE 135 818,10 ZŁ

Gmina Miasto Elbląg przystąpiła do realizacji Programu

„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2022

Celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, której adresatami są:

 • dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;
 • osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o niepełnosprawności:
 1. o stopniu znacznym
 2. o stopniu umiarkowanym
 3. traktowane na równi do wymienionych w pkt a i b

Działania w Programie mają na celu:

 • ograniczanie skutków niepełnosprawności,
 • poprawę funkcjonowania społecznego osób z niepełnosprawnościami,
 • wspieranie osób z niepełnosprawnościami do podejmowania wszelkiej aktywności;
 • przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność oraz wykluczeniu społecznemu osób z niepełnosprawnościami.

Usługi asystencji osobistej mogą w szczególności polegać na pomocy asystenta w:

– wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu;

– wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca;

– załatwianiu spraw urzędowych;

– korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);

– zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej.

W celu realizacji Programu będzie ogłoszony otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego, zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. z 2020r., poz.1057).

EDYCJA 2021

FLAGA I GODŁO POLSKI

SFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO

W KWOCIE 83 522,70 ZŁ

Gmina Miasto Elbląg przystąpiła do realizacji Programu

 „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2021

Działania w Programie mają na celu:

 • ograniczanie skutków niepełnosprawności,
 • poprawę funkcjonowania społecznego osób niepełnosprawnych
 • wspieranie osób niepełnosprawnych do podejmowania wszelkiej aktywności
 • przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność oraz wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych.

Program kierowany jest do:

– osób posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

– dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Usługi asystenta w szczególności będą polegać na pomocy w:

– wyjściu, powrocie lub dojazdach w miejsca takie jak: dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy,  znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, społeczne lub sportowe

– zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji;

– załatwianiu spraw urzędowych;

– nawiązywaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami;

– korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);

– wykonywaniu czynności dnia codziennego – w tym przez dzieci  z orzeczeniem o niepełnosprawności, także w zaprowadzaniu i przyprowadzaniu ich do lub z placówki oświatowej. Usługa asystenta na terenie szkoły może być realizowana wyłącznie w przypadku, gdy szkoła nie zapewnia tej usługi.

         W celu realizacji Programu ogłoszono otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego, zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. z 2020r., poz.1057). Realizatorem zadania jest Elbląska Rada Konsultacyjna Osób Niepełnosprawnych.