EDYCJA 2023

FLAGA I GODŁO POLSKI

 SFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO

W KWOCIE 208 826,64 ZŁ

Gmina Miasto Elbląg przystąpiła do realizacji Programu

„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2023

Celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, którego adresatami są:

 • dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;
 • osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie:
 1. o znacznym stopniu niepełnosprawności
 2. o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności
 3. traktowane na równi do wymienionych w pkt a i b.

Działania w Programie mają na celu:

 • poprawę jakości życia osób niepełnosprawnych, w szczególności poprzez umożliwienie im jak najbardziej niezależnego życia;
 • wsparcie osób niepełnosprawnych oraz zapewnienie pomocy adekwatnej do potrzeb;
 • uczestnictwo osób niepełnosprawnych w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych lub sportowych itp.
 • poprawę funkcjonowania społecznego osób z niepełnosprawnościami.

Usługi asystencji osobistej polegają w szczególności na pomocy asystenta w:

– wykonywaniu przez uczestnika czynności dnia codziennego;

– wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem w wybrane przez uczestnika miejsca;

– załatwianiu przez uczestnika spraw urzędowych;

– korzystaniu przez uczestnika z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galeria sztuki, wystawa);

-zaprowadzaniu i odbieraniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej.

W celu realizacji Programu będzie ogłoszony otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego, zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. z 2022r., poz.1327, z późn.zm.).

EDYCJA 2022

FLAGA I GODŁO POLSKI


SFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO

W KWOCIE 135 818,10 ZŁ

Gmina Miasto Elbląg przystąpiła do realizacji Programu

„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2022

Celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, której adresatami są:

 • dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;
 • osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o niepełnosprawności:
 1. o stopniu znacznym
 2. o stopniu umiarkowanym
 3. traktowane na równi do wymienionych w pkt a i b

Działania w Programie mają na celu:

 • ograniczanie skutków niepełnosprawności,
 • poprawę funkcjonowania społecznego osób z niepełnosprawnościami,
 • wspieranie osób z niepełnosprawnościami do podejmowania wszelkiej aktywności;
 • przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność oraz wykluczeniu społecznemu osób z niepełnosprawnościami.

Usługi asystencji osobistej mogą w szczególności polegać na pomocy asystenta w:

– wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu;

– wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca;

– załatwianiu spraw urzędowych;

– korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);

– zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej.

W celu realizacji Programu będzie ogłoszony otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego, zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. z 2020r., poz.1057).

EDYCJA 2021

FLAGA I GODŁO POLSKI

SFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO

W KWOCIE 83 522,70 ZŁ

Gmina Miasto Elbląg przystąpiła do realizacji Programu

 „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2021

Działania w Programie mają na celu:

 • ograniczanie skutków niepełnosprawności,
 • poprawę funkcjonowania społecznego osób niepełnosprawnych
 • wspieranie osób niepełnosprawnych do podejmowania wszelkiej aktywności
 • przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność oraz wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych.

Program kierowany jest do:

– osób posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

– dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Usługi asystenta w szczególności będą polegać na pomocy w:

– wyjściu, powrocie lub dojazdach w miejsca takie jak: dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy,  znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, społeczne lub sportowe

– zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji;

– załatwianiu spraw urzędowych;

– nawiązywaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami;

– korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);

– wykonywaniu czynności dnia codziennego – w tym przez dzieci  z orzeczeniem o niepełnosprawności, także w zaprowadzaniu i przyprowadzaniu ich do lub z placówki oświatowej. Usługa asystenta na terenie szkoły może być realizowana wyłącznie w przypadku, gdy szkoła nie zapewnia tej usługi.

         W celu realizacji Programu ogłoszono otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego, zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. z 2020r., poz.1057). Realizatorem zadania jest Elbląska Rada Konsultacyjna Osób Niepełnosprawnych.