Rządowy program wspierania rodziny „Asystent rodziny w 2023 r.”

DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY

DOFINANSOWANIE – 74.676,09 zł

GMINA – 22.139,06 zł

WARTOŚĆ CAŁKOWITA: 96.815,15 zł

DATA ZAWARCIA UMOWY Nr PS-I.946.46.7.2023: 22 grudnia 2023 r.

   Asystenci rodziny realizują zadania w ramach programu „Asystent rodziny w 2023 r.”, którego podstawą prawną jest ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

   Celem programu jest pomoc w realizacji zadań wykonywanych przez asystentów rodziny, w tym również realizacji przez asystenta rodziny wsparcia, o którym mowa w art. 8 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, co czyni asystenta rodziny ważnym ogniwem w systemie wsparcia rodzin.