5 sierpnia 2020 r. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Marlena Maląg i pełniący obowiązki Prezydenta Miasta Elbląg Janusz Nowak podpisali umowę na utworzenie w naszym mieście Centrum Usług Społecznych. W ramach podpisanej umowy elbląski samorząd otrzyma 2,5 mln zł na utworzenie nowej jednostki organizacyjnej w miejsce istniejącego obecnie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Co niezwykle istotne, pozyskane dofinansowanie stanowi 100% wartości projektu. Środki pochodzą z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, w ramach Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym. Celem projektu, zgodnie z przyjętą 19 lipca 2019 r. Ustawą o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych, ma być integracja i rozwój usług społecznych adresowanych do ogółu mieszkańców, poprzez wypracowanie i przetestowanie modelu funkcjonowania Centrum Usług Społecznych jako nowej miejskiej jednostki organizacyjnej. CUS ma działać kompleksowo i lokalnie, aby jak najlepiej odpowiadać na potrzeby miejscowej społeczności. Istotne jest również aby świadczone w ramach CUS usługi były na jak najwyższym poziomie. Elbląg był drugim miastem, z którym podpisano umowę na realizację powyższego zadania.

Tytuł projektu:  „Elbląskie Centrum Usług Społecznych”

Program Operacyjny:
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
Oś Priorytetowa II „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji”
Działanie 2.8 „Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym”

Realizator:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Finansowanie: 
Koszt całkowity: 2.499.985,00 zł
Kwota dofinansowania: 2.499.985,00 zł
Źródła dofinansowania: Europejski Fundusz Społeczny

Okres realizacji:
01.01.2021 r – 31.07.2023 r.

Data podpisania umowy o dofinansowanie:
05 sierpnia 2020 r.

Cel projektu:
Integracja i rozwój usług społecznych adresowanych do ogółu mieszkańców Elbląga poprzez wypracowanie i przetestowanie Modelu funkcjonowania Elbląskiego Centrum Usług Społecznych jako nowej jednostki organizacyjnej Gminy Miasto Elbląg

Opis projektu:
Projekt zakłada wypracowanie założeń oraz materiałów niezbędnych do wdrożenia CUS na terenie miasta Elbląga, następnie uzyskanie ich akceptacji przez Radę Programową oraz dokonanie w oparciu o nie testowego wdrożenia z uwzględnieniem:
– integracji i rozwoju usług;
– adresowanych do wszystkich mieszkańców Elbląga;
– dostosowanych do ich potrzeb ustalonych w trakcie diagnozy;
przy wykorzystaniu Centrum Usług Społecznych jako nowej jednostki organizacyjnej.
Kamień Milowy 1:
Wypracowanie we współpracy z przedstawicielami społeczności lokalnej Planu Wdrażania CUS;
Przeprowadzenie diagnozy obecnego stanu świadczenia usług społecznych, potrzeb mieszkańców w tym zakresie oraz zasobów potencjalnych partnerów w zakresie realizacji usług.
Kamień Milowy 2:
Realizacja Planu Wdrażania CUS i świadczenia usług społecznych, monitoring przebiegu testowania;
Opracowanie Programu Usług Społecznych.
Kamień Milowy 3:
Aktualizacja i realizacja Planu Wdrażania CUS i świadczenia usług społecznych zgodnie z zasadą deinstytucjonalizacji.
Kamień Milowy 4:
Przeprowadzenie przeglądu działań projektu, w tym wnioski z realizacji Planu Wdrażania CUS, pakiet produktów powstałych w wyniku testowania rozwiązania modelowego, oraz przygotowanie Planu działań ukierunkowanych na utrzymanie CUS i usług.
Produkty wypracowane w trakcie trwania projektu:
1 dokumenty organizacyjne CUS
2 zalecane szkolenia dla pracowników CUS
3 metody i techniki wykorzystywane w diagnozie potrzeb i potencjału w zakresie usług społecznych
4 zalecane metody i narzędzia pracy kadr CUS z mieszkańcami
5 zasady współpracy CUS z partnerami, w tym tworzenia partnerstw lokalnych
6 narzędzia do oceny skuteczności i efektywności funkcjonowania CUS
Produkty te zatwierdza Rada Programowa.

Dane kontaktowe Realizatora:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Winna 9,
82 – 300 Elbląg
Osoba do kontaktu: Elwira Tańska
55 230 60 42
e-mail: elwira.tanska@ecus.pl

Okres programowania: 
Okres programowania 2014-2020

Fundusz: 
Europejski Fundusz Społeczny

Program: 
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Typ projektu: 
Projekt konkursowy

Grupa docelowa: 
Grupę docelową stanowią pracownicy Jednostek Samorządu Terytorialnego, pracownicy instytucji i integracji społecznej oraz mieszkańcy Gminy Miasto Elbląg