Tytuł projektu: Nowoczesny i skuteczny Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Elblągu

Program Operacyjny:
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
Oś Priorytetowa II „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji”
Działanie 2.5 „Skuteczna pomoc społeczna”

Realizator: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Finansowanie:
Koszt całkowity: 890.400,00 zł
Kwota dofinansowania: 890.400,00 zł
Źródła dofinansowania: Europejski Fundusz Społeczny

Okres realizacji: 01.09.2019 r – 28.02.2021 r.

Data podpisania umowy o dofinansowanie: 30 września 2019 r.

Cel projektu: Poprawa obsługi klienta i podniesienie jakości świadczonych usług w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Elblągu poprzez oddzielenie prowadzenia postępowania administracyjnego od wykonywania pracy socjalnej i świadczenia usług socjalnych.

Opis projektu: Projekt zakłada wprowadzenie zmiany systemu organizacyjnego pracy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Elblągu polegającej na oddzieleniu prowadzenia postępowania administracyjnego od wykonywania pracy socjalnej i świadczenia usług.

Pierwszy etap zmiany został wprowadzony od 1 lipca 2018r., kiedy nastąpiło oddzielenie Działu Świadczeń Socjalnych i Działu Usług Społecznych. W ramach projektu planowane jest przeprowadzenie całkowitego oddzielenia poprzez utworzenie nowej struktury organizacyjnej MOPS, nowego podziału i sposobu realizacji zadań, które zostaną przygotowane na podstawie propozycji poprzedzonych diagnozą w ramach Raportu Wyjścia.

Wprowadzanie zmian jest trudnym procesem dlatego zaplanowany jest aktywny udział pracowników socjalnych w jej wypracowaniu oraz ich uczestnictwo w pakiecie szkoleń, by ułatwić wykonywanie zadania w nowych komórkach organizacyjnych. Pracownicy socjalni będą realizować swoje zadania w oparciu o standardy, narzędzia i procedury wypracowane w ramach projektu.

W celu poprawy warunków pracy i obsługi klientów w ramach projektu zaadoptowane zostaną dwa pomieszczenia na Punkt Pierwszego Kontaktu połączony z kasą. Wprowadzone rozwiązania optymalizujące wykorzystania kwalifikacji i kompetencji pracowników socjalnych zatrudnionych w MOPS i podniesienie standardu warunków pracy, wpłyną na zwiększenie udziału pracy socjalnej w działaniach MOPS oraz zwiększenie poziomu realizacji różnego rodzaju usług, niezbędnych dla osób zgłaszających się do pomocy społecznej, zgodnie ze wstępnym rozeznaniem tych potrzeb. Działaniami w projekcie objętych zostanie 79 pracowników Ośrodka w tym pracownicy socjalni, pracownicy administracyjni i kadra kierownicza.

W projekcie zostaną zrealizowane następujące zadania:

Zadanie 1: Przygotowanie i wdrożenie zmian w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Elblągu:

1.Organizacja spotkań z pracownikami merytorycznymi Zespołu Realizującego – pracownikami zaangażowanymi w reorganizację: omówienie zaproponowanych zmian w funkcjonowaniu MOPS w oparciu o art. 110a uops, Zasady Usprawnień i Model Powiatu, zgłoszenie sugestii, uwag, wskazanie wąskich gardeł;

2.Przedstawienie pracownikom MOPS założeń Modelu Oddzielenia (Modelu);

3.Rekrutacja pracowników do poszczególnych zespołów;

4.Opracowanie projektu regulaminu i schematu organizacyjnego MOPS;

5.Zaakceptowanie przez Dyrektora MOPS regulaminu i schematu organizacyjnego Ośrodka, wprowadzenie zarządzeniem;

6.Wprowadzenie zarządzenia Dyrektora MOPS wdrażającego wypracowany Model;

7.Wypracowanie w ramach Raportu Wyjścia Modelu zawierającego: standardy pracy socjalnej, standardy usług socjalnych, katalogu usług socjalnych, procedury obiegu dokumentów, zasady współpracy między komórkami w nowej strukturze;

8.Wyodrębnienie nowych Zespołów;

9.Zatrudnienie pracowników socjalnych.

Zadanie 2: Adaptacja Ośrodka do wdrażanych usprawnień:

1.Utworzenie Punktu Pierwszego Kontaktu;

2.Przygotowanie pomieszczeń dla nowo utworzonych Zespołów.

Zadanie 3: Realizacja pracy socjalnej i usług socjalnych według przyjętego Modelu:

1.Identyfikacja poziomu przygotowania MOPS-Raport ex-ante;

2.Realizacja pracy według przyjętego Modelu w wyodrębnionych Zespołach z wykorzystaniem opracowanych standardów metod, narzędzi i technik;

3.Monitoring wprowadzanych zmian;

4.Końcowa ocena Modelu oraz stopnia jego wdrożenia raport końcowy ex-post.

Zadanie 4: Działania wspierające pracowników MOPS w procesie wdrażania usprawnień organizacyjnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Elblągu:

1.TEAM UP szkolenie dedykowane do pracowników każdej nowo utworzonej komórki;

2.Pakiet 1-szkolenia dla pracowników socjalnych ds. świadczeń socjalnych;

3.Pakiet 2-szkolenia dla pracowników socjalnych ds. pracy socjalnej;

4.Pakiet 3-szkolenia dla pracowników socjalnych ds. usług społecznych;

5.Pakiet 4-szkolenia dla kadry kierowniczej;

6.Zarządzanie sobą w czasie i organizacja czasu pracy dla wszystkich pracowników socjalnych i kadry kierowniczej.

Po zakończeniu pakietu szkoleń wprowadzona zostanie superwizja grupowa i indywidualna dla pracowników socjalnych.

Dane kontaktowe Realizatora:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Winna 9,
82 – 300 Elbląg

Osoba do kontaktu: Elwira Tańska, 55 625 61 39, e-mail: elwira.tanska@ecus.pl

Okres programowania: Okres programowania 2014-2020

Fundusz: Europejski Fundusz Społeczny

Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Typ projektu: Projekt konkursowy

Grupa docelowa: Jednostka organizacyjna pomocy społecznej – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Elblągu i jego pracownicy

 

Co nowego w projekcie „Nowoczesny i skuteczny Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Elblągu?”

Kto przechodzi czasem przy budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Elblągu przy ul Winnej 9 zauważył na pewno, w okresie letnim jakieś poruszenie. Pojawiło się nowe wejście do budynku z podjazdem dla osób z niepełnosprawnością, które prowadzi do Punktu Przyjęć Klienta oraz pomieszczenia kasowego. Ta zmiana dokonuje się u nas dzięki realizacji naszego projektu współfinansowanego przez Unię Europejską z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz przychylności władz miasta. Zakończyły się już prace remontowo – budowlane, uzyskaliśmy wymagane zgody i tylko sytuacja epidemiczna nie pozwala nam zaprosić mieszkańców Elbląga do Ośrodka.

Niezależnie od tego nasi pracownicy zgodnie ze swoimi kompetencjami udzielą pomocy. Jeżeli potrzebujesz pomocy finansowej Twoja sprawa trafi do pracownika socjalnego ds. przyznawania świadczeń.

Osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu lub pobytu w Środowiskowych Domach Samopomocy lub Dziennym Domu Pobytu, będą w centrum zainteresowania pracowników socjalnych ds. usług

A jeżeli Twoje trudności są innego rodzaju zaproponujemy Ci specjalistyczną pomoc w ramach pracy socjalnej.

To Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w nowej odsłonie, Ośrodek w którym oddzielono różne specjalizacje pracowników socjalnych. Od 15 września 2020 roku pracujemy w nowej strukturze zbudowanej w oparciu o Model oddzielenia prowadzenia postępowania administracyjnego od świadczenia pracy socjalnej i usług. Pracownicy Ośrodka podnosili swoje kompetencje i umiejętności poprzez uczestnictwo w cyklu szkoleń, dla każdej specjalizacji zorganizowaliśmy odrębne pakiety.

A wszystko po to, aby spełniać naszą misję, aby Ośrodek stał się miejscem jeszcze bardziej przyjaznym dla mieszkańców Elbląga, a świadczona pomoc bardziej kompleksowa.

Na realizację tych działań Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Elblągu pozyskał środki w kwocie 890.400zł z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Dzięki tym funduszom wyposażone zostały pomieszczenia Punktu Przyjęć Klienta, Zespołu Pracy Socjalnej, przygotowano również pokój do pracy terapeutycznej dla rodzin.