„Rządowy program wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2023 r.”

DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY

DOFINANSOWANIE – 193.960 zł

GMINA – 344.097,47 zł

WARTOŚĆ CAŁKOWITA: 538.057,47 zł

DATA ZAWARCIA UMOWY Nr PS-VI.RPWP 4/2023 22 grudnia 2023 r.

   Celem programu jest wsparcie powiatów w realizacji zadań własnych z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w związku z nowelizacją ustawy w lutym 2023 r., która zwiększyła kwoty minimalnego wynagrodzenia przysługującego zawodowym rodzinom zastępczym.

   Powyższy program przewiduje dofinansowanie do wynagrodzenia wraz z pochodnymi wynagrodzeń: zawodowej rodziny zastępczej, prowadzącego rodzinny dom dziecka oraz rodziny zastępczej zawodowej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego.