Informacja o przystąpieniu Elbląskiego Centrum Usług Społecznych

do realizacji projektu partnerskiego

      Elbląskie Centrum Usług Społecznych z dniem 8 września 2022r. przystąpiło do realizacji projektu partnerskiego pn. „Wysokiej jakości usługi społeczne dla osób starszych i ich rodzin w Elblągu” – edycja 3.

Celem projektu jest podniesienie aktywności społecznej i poprawa sytuacji rodzinnej 42 osób w wieku od 60 roku życia, z terenu miasta Elbląga, zagrożonych ryzykiem ubóstwa i/lub wykluczeniem społecznym z wielu powodów oraz ich otoczenie rodzinne.

W ramach projektu zaplanowano: usługi wolontariackie i animacyjne na rzecz osób starszych i ich otoczenia, w tym: zajęcia aktywnej integracji społecznej – warsztaty i spotkania „szyte na miarę”, spotkania integracyjne, warsztaty kulinarne, zajęcia IT, warsztaty florystyczne, teatralne, fotograficzne, ogrodniczo-zielarskie, koło wolontariatu seniora, inicjatywy lokalne, koła zainteresowań oraz usługi opiekuńcze/asystenckie dla osób starszych i/lub niepełnosprawnych w tym starszych niesamodzielnych, inicjatywa „Przyjazny sąsiad”, usługi instruktażowe wykorzystania sprzętu rehabilitacyjnego i pomocniczego, poradnictwo specjalistyczne, wsparcie psychologa.

Projekt będzie realizowany w terminie od 1.09.2022 do 30.06.2023

Liderem projektu jest Elbląskie Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej im. św. Łazarza „Lazarus”

Partnerem projektu jest Elbląskie Centrum Usług Społecznych

Projekt realizowany w ramach Osi Priorytetowej RPWM.11.00.00 Włączenie społeczne. Działanie RPWM 11.02.00 „Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym”. Poddziałanie RPWM 11.02.03 „Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym – projekty konkursowe”.

Wysokiej jakości usługi społeczne dla osób starszych i ich rodzin w Elblągu – edycja 2 to projekt skierowany do 42 osób z terenu Elbląga, które ukończyły 60 rok życia. Projekt jest realizowany przez Elbląskie Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej im. św. Łazarza „Lazarus” w partnerstwie z Elbląskim Centrum Usług Społecznych.

Celem projektu jest wzmocnienie aktywności społecznej i poprawa sytuacji rodzinnej uczestników projektu, zagrożonych wykluczeniem społecznym.

W ramach projektu zaplanowano różne formy wsparcia dostosowane do indywidualnych potrzeb uczestników:

 1. Zajęcia aktywnej integracji społecznej:
 • warsztaty i spotkania „szyte na miarę”
 • spotkania integracyjne
 • warsztaty kulinarne, florystyczne, IT, autoprezentacji, wizażu i savoir-vivre
 • warsztaty aktywności ruchowej
 • warsztaty „Vademecum starości – jak oswoić starość”

2. Usługi oparte na wolontariacie i animacyjne:

 • koło wolontariatu
 • „ciepły telefon”
 • inicjatywy lokalne
 • koła zainteresowań

3. Usługi opiekuńcze / asystenckie skierowane do osób starszych:

 • usługi opiekuńcze
 • pomoc sąsiedzka „Przyjazny sąsiad”
 • usługi instruktażowe – sprzęt rehabilitacyjny

4. Wsparcie psychologiczne

5. Poradnictwo specjalistyczne

Okres realizacji: 1.10.2020 r. – 30.09.2021 r.

Projekt jest realizowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.