FLAGA I GODŁO POLSKI

SFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO

W KWOCIE 135 818,10 ZŁ

Gmina Miasto Elbląg przystąpiła do realizacji Programu

„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2022

Celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, której adresatami są:

  • dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;
  • osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o niepełnosprawności:
  1. o stopniu znacznym
  2. o stopniu umiarkowanym
  3. traktowane na równi do wymienionych w pkt a i b

Działania w Programie mają na celu:

  • ograniczanie skutków niepełnosprawności,
  • poprawę funkcjonowania społecznego osób z niepełnosprawnościami,
  • wspieranie osób z niepełnosprawnościami do podejmowania wszelkiej aktywności;
  • przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność oraz wykluczeniu społecznemu osób z niepełnosprawnościami.

Usługi asystencji osobistej mogą w szczególności polegać na pomocy asystenta w:

– wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu;

– wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca;

– załatwianiu spraw urzędowych;

– korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);

– zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej.

W celu realizacji Programu będzie ogłoszony otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego, zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. z 2020r., poz.1057).

Zapraszamy do składania ofert. Szczegóły konkursu znajdziecie Państwo klikając TUTAJ

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADANIA PUBLICZNEGO

Informacja -wybór realizatora