Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego
Działanie 5.1 „Innowacje społeczne (innowacyjne działania społeczne)”

Gmina Miasto Elbląg – Elbląskie Centrum Usług Społecznych zwana dalej Liderem
Projektu,  na   podstawie  art.  39 ust.  2 ustawy  z  dnia  28  kwietnia 2022 r.  o  zasadach  realizacji  zadań   finansowanych  ze  środków europejskich  w  perspektywie  finansowej 2021–2027 (Dz. U. z 2022 r. poz. 1079),  zwanej  dalej  „ustawą”,  ogłasza  otwarty  nabór  Partnera/Partnerów do wspólnego przygotowania i realizacji projektu na konkurs
nr FERS.05.01-IZ.00-002/24  na skalowanie innowacji społecznej pn. „Wygrana rodzina”, Dzia­łanie 5.1 „Innowacje społeczne (innowacyjne działania społeczne)” Program Fundusze Euro­pejskie dla Rozwoju Społecznego.

I. Cel partnerstwa

Współpraca przy opracowaniu i realizacji projektu przygotowywanego w odpowiedzi na kon­kurs nr FERS.05.01-IZ.00-002/24 ogłoszony przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regional­nej na projekty dotyczące skalowania innowacji społecznej pn. „Wygrana rodzina” w ramach Działania 5.1 „Innowacje społeczne (innowacyjne działania społeczne)”

Ogłoszenie o konkursie oraz pełna dokumentacja znajdują się pod adresem:   https://www.fun­duszeeuropejskie.gov.pl/nabory/51-innowacje-spoleczne-2/

II. Planowany termin realizacji projektu

Projekt rozpocznie się 01.10.2024 roku i będzie trwać do 30.09.2027 roku.

III. Cel projektu

Celem projektu jest dostosowanie modelu „Wygrana rodzina” do lokalnych uwarunkowań oraz zbudowanie lokalnej koalicji na rzecz jego wprowadzenia w życie na obszarze realizacji pro­jektu poprzez objęcie wsparciem działań projektowych 15 rodzin zagrożonych pokoleniowym dziedziczeniem biedy.

IV. Zakres tematyczny współpracy w ramach partnerstwa

W ramach partnerstwa przewiduje się podjęcie następujących działań:

 1. Wspólne opracowanie przez Lidera i Partnera/Partnerów szczegółowej koncepcji projektu z podziałem na realizację zadań oraz stworzenie wniosku aplikacyjnego:
  1. Dostosowanie modelu Wygrana rodzina do lokalnych uwarunkowań oraz zbudowanie lokalnej koalicji na rzecz jego wprowadzenia w życie na obszarze realizacji projektu,
  2. Rekrutacja rodzin, które wymagają wzmocnienia kapitału społecznego, i przeprowadzenie diagnozy ich potrzeb,
  3. Realizacja lokalnego systemu wsparcia dla zrekrutowanych rodzin, zgodnie z mode­lem, tj realizacja 4 komponentów modelu:
  • Akademia rozwoju talentów (ART),
  • Edukacja rodzinna,
  • Animacja samopomocy sąsiedzkiej,
  • Praca specjalistów z rodzinami.

Na poziomie podstawowym i rozszerzonym.

d. Podjęcie działań, które zapewnią wprowadzenie modelu do praktyki w lokalnym środowisku, co oznacza kontynuację działań opartych na wypracowanych  w  okresie realizacji projektu  narzędziach  wspierania  rodziny  oraz  współpracy instytucjonalnej.

Wszystkie  działania muszą być prowadzone zgodnie z  modelem  „Wygrana  rodzina”.

V. Forma prawna partnerstwa

Projekt będzie realizowany na podstawie umowy o partnerstwie zawartej pomiędzy Gminą Miasto Elbląg / Elbląskim Centrum Usług Społecznych Liderem Partnerstwa a Partnerem/Partnerami wyłonionym/mi w drodze niniejszego konkursu.

VI. Wymagania wobec Partnera

 1. Partnerem może być organizacja pozarządowa lub inny podmiot wskazany w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  z dnia 24 kwietnia 2003 roku, która/-y posiada co najmniej 3-letnie  doświadczenie w działalności na rzecz dzieci i młodzieży na polu włączenia społecznego lub wspierania rozwoju lub wyrównywania szans, zdobyte na obszarze realizacji projektu lub jego bliskiego sąsiedztwa rozumianego jako gmina lub powiat sąsiadująca/-y z obszarem realizacji projektu.
 2. Partner powinien posiadać udokumentowane doświadczenia w realizacji zadań z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży na polu włączenia społecznego lub wspierania rozwoju lub wyrównywania szans.
 3. Partner powinien posiadać doświadczenie w realizacji projektów dofinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, względnie w realizacji przedsięwzięć o zbliżonym do przedmiotu niniejszego konkursu charakterze merytorycznym.
 4. Partnerem nie może być zgodnie z art. 39 ust. 10 ustawy podmiot wykluczony z możliwości otrzymania dofinansowania.
 5. Partnerem nie może być podmiot podlegający wykluczeniu z możliwości ubiegania się o dofinansowanie, w tym wykluczeniu, o którym mowa w art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
 6. Partnerem nie może być podmiot zalegający z należnościami publicznoprawnymi.

VII. Planowany zakres działań dla Partnera

 1. Współpraca z wnioskodawcą podczas przygotowania wniosku projektowego w zakresie opisów merytorycznych zadań wykonywanych przez Partnera oraz w odpowiednim zakresie budżetu projektu, dostarczanie wszelkich niezbędnych danych dotyczących Partnera, niezbędnych do uzupełnienia dokumentacji (dokumenty dotyczące rozeznania rynku przygotowane zgodnie z regulaminem konkursu oraz instrukcją merytoryczna wypełniania wniosku o dofinansowanie).
 1. Uczestniczenie w realizacji projektu na każdym jego etapie, od przygotowania wraz z wnioskodawcą wniosku o dofinansowanie projektu poprzez realizację działań określonych w punkcie 3, monitoring i ewaluacje, wspieranie zarządzania projektem, do współudziału w przygotowaniu dokumentów sprawozdawczych wskazanych przez instytucję finansującą.
 2. Realizacja dwóch komponentów modelu ,,Wygrana rodzina”:

a) Akademia rozwoju talentów (ART) – przedsięwzięcie skierowane do dzieci i młodzieży, dzięki któremu ta  grupa  odbiorców  będzie mogła wyrównywać  braki edukacyjne, rozwijać swoje zainteresowania, odkrywać talenty,  ale  przede wszystkim wzmacniać  swoje  kompetencje  osobiste, podwyższać  motywację d o  nauki, budować ciekawość poznawczą,

b) Edukacja rodzinna – program pracy z rodzinami w  obszarach  ich  umiejętności wychowawczych  oraz  edukacji  finansowej.

4. Współpraca w zakresie działań informacyjno-promocyjnych projektu, zgodnie z wytycznymi zmieszczonymi w Podręczniku wnioskodawcy i beneficjenta Funduszy Europejskich na lata 2021 – 2027 w zakresie informacji i promocji.

5. Wniesienie do projektu niezbędnego potencjału kadrowego, organizacyjnego, technicznego i finansowego na warunkach określonych w Regulaminie konkursu nr FERS.05.01-IZ.00-002/24.

VIII. Składane oferty powinny spełniać poniższe warunki

 1. Być przygotowane w języku polskim.
 2. Zawierać pełne dane Oferenta i osób uprawnionych do jego reprezentowania oraz osób do kontaktów w sprawie współpracy.
 3. Zawierać szczegółowy opis dotychczasowych doświadczeń w realizacji projektów zbliżonych do przedmiotu niniejszego konkursu o charakterze merytorycznym (formularz zgłoszeniowy).
 4. Zawierać oświadczenie o gotowości współpracy z Elbląskim Centrum Usług Społecznych w trakcie przygotowania projektu oraz jego realizacji na każdym etapie (formularz oświadczenia nr 1).
 5. Zawierać następujące załączniki (dopuszczalne są kserokopie):
  • dokumenty potwierdzające status prawny potencjalnego Partnera (np. aktualny  odpis  z rejestru  lub   odpowiedniego wyciągu  z  ewidencji) i umocowanie osób go reprezentujących,
  • sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy,
  • oświadczenie o wyrażeniu zgody na upublicznienie informacji o wyborze instytucji na Partnera projektu poprzez umieszczenie jej danych adresowych (nazwa i adres organizacji) na stronie internetowej ogłaszającego nabór (formularz oświadczenia nr 2).
  • pisemne oświadczenie o niezaleganiu z należnościami na rzecz podmiotów publicznoprawnych (formularz oświadczenia nr 3).
 6. Zawierać oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem konkursu nr FERS.05.01-IZ.00-002/24  oraz innymi dokumentami dotyczącymi w/w konkursu zamieszczonymi na stronie internetowej: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/51-innowacje-spoleczne-2/ (formularz oświadczenia nr 4).
 7. Wszystkie składane dokumenty powinny być opatrzone pieczęcią podmiotu, aktualną datą oraz własnoręcznym podpisem osoby uprawnionej do reprezentowania podmiotu.

IX. Kryteria dodatkowe

 1. Okres prowadzenia działalności (data wpisu do KRS):
  • do 3 lat – 1 pkt.,
  • powyżej 3 do 5 lat – 2 pkt.,
  • powyżej 5 do 7 lat – 3 pkt.,
  • powyżej 7 lat – 4 pkt.,
 2. Posiada doświadczenie w realizacji (jako lider lub partner) co najmniej 2 projektów o łącznej wartości powyżej 100 tys. zł współfinansowanych ze środków unijnych bądź innych programów publicznych w okresie ostatnich 4 lat przed złożeniem oferty współpracy:
  • za każdy projekt zrealizowany ze środków unijnych i ministerialnych jako lider – 2 pkt.,
  • za każdy projekt zrealizowany ze środków samorządu terytorialnego jako lider – 1 pkt.,
  • za każdy projekt zrealizowany ze środków unijnych i ministerialnych jako partner – 1 pkt.,
  • za każdy projekt zrealizowany ze środków samorządu terytorialnego jako partner – 0,5 pkt.
 3. Posiada w okresie ostatnich 3 lat doświadczenie w realizacji (jako lider lub partner) co najmniej 1 projektu współfinansowanego ze środków unijnych bądź innych programów publicznych. W przypadku spełnienia tego warunku, podmiot otrzymuje punkty warunkowane liczbą beneficjentów projektu(-ów), w proporcji 1 pkt. za każde rozpoczęte 15 osób-beneficjentów projektu.
 4. Posiada doświadczenia w realizacji zadań z zakresu pracy z rodziną zagrożoną wykluczeniem społecznym obejmujących:
  • Prowadzenie warsztatów dla rodziców od 0 – 2 pkt.,
  • Prowadzenie spotkań indywidualnych dla rodziców od 0 – 2 pkt.,
  • Prowadzenie zajęć z dziećmi i młodzieżą od 0 – 2 pkt.,
  • Prowadzenie spotkań indywidualnych dla dzieci i młodzieży od 0 – 2 pkt.,
  • Prace na zasobach rodziny  od 0 – 2 pkt.,
  • Organizacja działań integracyjnych na rzecz rodzin  od 0 – 2 pkt.,
  • Animacja działań opartych o wolontariat, samopomoc mieszkańców i wsparcie sąsiedzkie od 0 – 2 pkt
 5. Posiada potencjał kadrowy, organizacyjny, techniczny i finansowy do projektowanych działań – od 0 do 10 pkt.

X. Informacje dodatkowe

 1. Ogłaszający nabór zastrzega sobie prawo unieważnienia naboru bez podawania przyczyny lub zawieszenia naboru bez podania przyczyny w każdym momencie lub przedłużenia terminu rozstrzygnięcia naboru.
 2. W przypadku unieważnienia naboru Elbląskie Centrum Usług Społecznych w Elblągu nie ponosi odpowiedzialności za szkody jakie poniósł z tego tytułu podmiot zainteresowany zgłoszeniem swojej kandydatury lub kandydat na Partnera, który dokonał zgłoszenia, a w szczególności Elbląskie Centrum Usług Społecznych w Elblągu nie ponosi odpowiedzialności za koszty przygotowania zgłoszenia.
 3. Ogłaszający nabór ma prawo do wyboru więcej niż jednego Partnera.
 4. Ogłaszający nabór zastrzega sobie prawo do negocjacji warunków współpracy z wyłonionym Partnerem.
 5. Udział Partnera w realizacji projektu nie jest gwarantowany i będzie on uzależniony od uzyskania dofinansowania ze środków FERS.
 6. Odwołanie od decyzji negatywnej Oferent ma możliwość wnieść w nieprzekraczalnym terminie 2 dni kalendarzowych od ogłoszenia wyników naboru w formie pisemnej na adres składania ofert. Odwołanie to będzie rozpatrzone w terminie 3 dni roboczych od daty wpływu.

XI. Sposób składania ofert

Dokumenty należy składać osobiście:

W siedzibie Elbląskie Centrum Usług Społecznych w Punkcie Przyjęć Klienta

ul. Winna 9, 82 – 300 Elbląg

Z dopiskiem na kopercie: „Oferta partnerstwa – konkurs nr FERS.05.01-IZ.00-002/24” zgodnie z zapisami art. 39 ustawy, oferty przyjmowane są przez okres 21 dni kalendarzowych od dnia opublikowania niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej w Elbląskie Centrum Usług Społecznych w Elblągu.

O terminie złożenia decyduje data wpływu i oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Oferty niekompletne, niespełniające warunków podanych w punkcie VI niniejszego ogłoszenia, nie będą rozpatrywane.

Ocena złożonych zgłoszeń prowadzona będzie zgodnie z art. 39 ustawy z zachowaniem zasady przejrzystości i równego traktowania podmiotów.

W sprawie dodatkowych informacji należy kontaktować się:  elwira.tanska@ecus.pl.