WAŻNE

W związku ze zmianą ustawy budżetowej na 2024 r. przedłużono zawieszenie wypłaty dodatku energetycznego do końca 2024 roku.

Wnioski o wypłatę dodatku energetycznego, złożone w okresie od dnia 04.01.2022 r. do 31.12.2024 r. pozostawia się bez rozpoznania.Dodatek energetyczny stanowi częściową rekompensatę kosztów opłat ponoszonych z tytułu opłat za energię elektryczną.

Dodatek energetyczny przysługuje odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej.

Przez odbiorcę wrażliwego energii elektrycznej należy rozumieć osobę:

  • której przyznano dodatek mieszkaniowy                                                 (kryteria przyznawania dodatku mieszkaniowego);
  • która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym;
  • która zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

Dodatek energetyczny jest wypłacany jest do dnia 10 każdego miesiąca z góry, z wyjątkiem stycznia, w którym zryczałtowany dodatek wypłaca się do 30 stycznia danego roku.

Wysokość dodatku energetycznego obowiązująca od:

1 maja 2021 r. do dnia 30 kwietnia 2022 r. dla gospodarstwa domowego:

  • prowadzonego przez osobę samotną – 12,09 zł/miesięcznie,
  • składającego się z 2 do 4 osób – 16,79 zł/miesięcznie,
  • składające się z co najmniej 5 osób – 20,15 zł/miesięcznie,

WYMAGANE DOKUMENTY

  • Wniosek o przyznanie dodatku energetycznego – (do pobrania w punkcie przyjęć klienta ECUS);
  • Kopia umowy kompleksowej (umowa na przesyłanie i sprzedaż energii elektrycznej) lub umowy sprzedaży energii elektrycznej (umowa na sprzedaż energii elektrycznej).