Gmina Miasta Elbląg kontynuuje realizację programu „Aktywny samorząd” , którego głównym celem jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów programu w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

W 2022 roku realizowane będą następujące formy wsparcia:

MODUŁ I

Obszar A – likwidacja bariery transportowej:

Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności – do 16 roku życia lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu);

Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy (adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu);

Zadanie 3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy (adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego);

Zadanie 4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu (adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu);

Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:

Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności – do 16 roku życia lub do osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku lub obu rąk);

Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania;

Zadanie 3 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (adresowana do osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku);

Zadanie 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności

– do 16 roku życia lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu i trudnościami w komunikowaniu się za pomocą mowy);

Zadanie 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności – do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności);

Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:

Zadanie 1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności – do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją uniemożliwiającą samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym);

Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności – do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności);

Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości (adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności);

Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne – co najmniej na III poziomie jakości (adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności);

Zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności – do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu powodującą problemy w samodzielnym przemieszczaniu się i posiadających zgodę lekarza specjalisty na użytkowanie przedmiotu dofinansowania);

Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką, pomoc adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, które są przedstawicielem ustawowym lub opiekunem prawnym dziecka).

MODUŁ II

Pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, który jest adresowany do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, pobierających naukę w:

– w szkole policealnej,

– w kolegium,

– w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktorskie albo doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu),

a także do osób, które przewód doktorski otworzyły poza studiami doktoranckimi.

Treść programu:

https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/aktywny-samorzad-w-2022-roku/

 

Terminy składania wniosków:

Moduł I

od 01.03.2022 r. do 31.08.2022 r.

Moduł II -termin składania wniosków

od 01.03.2022 r. do 31.03.2022 r. – dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2021/2022(semestr letni) – termin rozpatrzenia do 30.05.2022 r.;

od 01.09.2022 r. do 10.10.2022 r. – dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2022/2023(semestr zimowy) – termin rozpatrzenia do 30.11.2022 r.

Wnioski o dofinansowanie można składać w formie elektronicznej w systemie SOW (https://sow.pfron.org.pl/)

Przypominamy i zachęcamy – możecie Państwo złożyć wniosek nie wychodząc z domu!

MODUŁ I

  1. Wniosek

Obszar A, Zadanie 1 – zakup i montaż oprzyrządowania do samochodu (dysfunkcja narządu ruchu),

Obszar A, Zadanie 2 i 3 – prawo jazdy,

Obszar A, Zadanie 4 – zakup i montaż oprzyrządowania do samochodu (dysfunkcja narządu słuchu),

Obszar B, Zadanie 1, 3, 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego,

Obszar B, Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,

Obszar B, Zadanie 5 – utrzymanie sprawności technicznej sprzętu zakupionego w ramach programu,,

Obszar C, Zadanie 1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,

Obszar C, Zadanie 2 – utrzymanie sprawności technicznej wózka inwalidzkiego elektrycznego,

Obszar C, Zadanie 3 – zakup protezy,

Obszar C, Zadanie 4 – utrzymanie sprawności technicznej protezy,

Obszar C, Zadanie 5 – zakup skutera inwalidzkiego elektrycznego, lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego,

Obszar D – zapewnienie opieki dla osoby zależnej.

DRUKI DO POBRANIA

 Moduł I obszar A zadanie 1

 Moduł I obszar A zadanie 2 i 3

 Moduł I obszar A zadanie 4

 Moduł I obszar B zadanie 1, 3 i 4

 Moduł I obszar B zadanie 2

 Moduł I obszar B zadanie 5

 Moduł I obszar C zadanie 1

 Moduł I obszar C zadanie 2

 Moduł I obszar C zadanie 3

 Moduł I obszar C zadanie 4

 Moduł I obszar C zadanie 5

 Moduł I obszar D

MODUŁ II – do pobrania:

Wniosek  MII

zał. nr 1- zaświadczenie z Uczelni- MODUŁ II

zał. nr 2- zaświadczenie z pracy-MODUŁ II

KLAUZULA-INFORMACYJNA-ECUS  z oświadczeniem wnioskodawcy

Oświadczenie dotyczące nauki zdalnej