O dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych ze środków PFRON mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne które:

 • mają problemy ze swobodnym poruszaniem się w swoim mieszkaniu,
 • mając problemy z funkcjonowaniem w społeczeństwie i w życiu codziennym,
 • są właścicielami nieruchomości lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości albo posiadają zgodę właściciela lokalu lub budynku mieszkalnego, w którym stale zamieszkują (nie dotyczy osób niepełnosprawnych, które dopiero zamieszkają w mieszkaniu po jego przystosowaniu).

Za osoby niepełnosprawne uważa się osobę:

 • posiadającą orzeczenie o:

– znacznym, umiarkowanym lub lekkim stopniu niepełnosprawności,
– niepełnosprawności, wydane przed ukończeniem 16 roku życia (traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności),
– całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji (traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności),
– całkowitej niezdolności do pracy (traktowane na równi z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności),
– częściowej niezdolności do pracy (traktowane na równi z orzeczeniem o lekkim stopniu niepełnosprawności),

 • posiadającą orzeczenie o zaliczeniu do:

– I grupy inwalidów (traktowane  na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności),
– II grupy inwalidów (traktowane  na równi z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności),
– III grupy inwalidów (traktowane  na równi z orzeczeniem o lekkim stopniu niepełnosprawności)

 • posiadającą orzeczenie o długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym wydane przed dniem 1 stycznia 1998 roku, z tym, że   osoby, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny, traktuje się jako zaliczone do znacznego stopnia niepełnosprawności, pozostałe osoby traktuje się jako zaliczone do lekkiego stopnia niepełnosprawności.

 

Na co można uzyskać dofinansowanie 

Dofinansowaniem ze środków PFRON może być objęty zakup urządzeń, materiałów budowlanych, robót  lub  innych  czynności niezbędnych do wykonania zadania, zawartych  w katalogu,  który w szczególności obejmuje:

1) dla osób z dysfunkcją narządu ruchu:

 1. a) budowa pochylni i dojście do/z budynku mieszkalnego, zapewniającego osobom niepełnosprawnym samodzielny dostęp do lokalu,
 2. b) zakup, dostawę i montaż:

– podnośnika,
– platformy schodowej,
– windy przyściennej,
– innych urządzeń do transportu pionowego,

 1. c) zakup, dostawę, montaż poręczy i uchwytów w lokalu osoby niepełnosprawnej,
  d) zakup, dostawę, montaż poręczy i uchwytów w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych,
  e) prace polegające na:

– likwidacji progów,
– likwidacji zróżnicowania poziomu podłogi,

 1. f) przystosowanie drzwi:

– zakup  i montaż  drzwi  wejściowych  o szerokości  co  najmniej  90 cm, wyłącznie dla wnioskodawcy poruszającego się na wózku inwalidzkim,
– zakup i montaż drzwi przesuwanych, wyłącznie dla wnioskodawcy poruszającego się na wózku inwalidzkim,
– zakup i montaż drzwi wewnętrznych o szerokości co najmniej 80cm, wyłącznie dla wnioskodawcy poruszającego się na wózku inwalidzkim,

 1. g) zakup i wymiana drzwi balkonowych w przypadku osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.
  h) przystosowanie pomieszczeń sanitarno-higienicznych  do  potrzeb  osoby niepełnosprawnej:

– zakup i montaż siedziska prysznicowego, montowanego do ściany lub wolno stojącego
– wykonanie podłoża antypoślizgowego, wraz z otwartą strefą natrysku (miejsca prysznicowego), lub niskiego brodzika z kabiną ( w przypadku braku możliwości wykonania miejsca prysznicowego)
– zakup i montaż umywalki z wyprofilowanym przodem,
– zakup  i montaż  muszli  klozetowej  przystosowanej  dla  osoby niepełnosprawnej
– zakup i montaż zasłony prysznicowej,
– wykonanie posadzki antypoślizgowej.
– licowanie lub uzupełnienie ścian płytkami do wys. 1,5m

2) dla osób z dysfunkcją narządu wzroku:

 1. a) zakup, dostawę, montaż poręczy i uchwytów w lokalu osoby niepełnosprawnej oraz uchwytów ułatwiających korzystanie  z urządzeń  higieniczno -sanitarnych,
 2. b) prace polegające na:

– wymianie   wykładziny   podłogowej,   jeżeli   stwarza   trudności w poruszaniu się,
– oznakowaniu  wyposażenia  lokalu  różnym kolorem lub fakturą,
– zmianie sposobu oświetlenia,
– likwidacja progów oraz zróżnicowania poziomu podłogi,

 1. c) przystosowanie pomieszczeń sanitarno -higienicznych do potrzeb osoby niepełnosprawnej:

– zakup i montaż siedziska prysznicowego,
– wykonanie podłoża antypoślizgowego, wraz z otwartą strefą natrysku (miejsca prysznicowego)
– zakup i montaż zasłony prysznicowej
– wykonanie posadzki antypoślizgowej
– licowanie lub uzupełninie ścian płytkami do wys. 1,5m

Nie podlega dofinansowaniu: wymiana/wykonanie sposobu ogrzewania, np. CO gazowe

 

W jakiej wysokości przysługuje dofinasowanie

Wysokość dofinansowania może wynosić do 95% zweryfikowanej wartości prac określonych w kosztorysie, nie więcej jednak niż:

1) do kwoty 10 000 zł (całkowite przystosowanie pomieszczenia łazienki),
2) do kwoty 9 000 zł (przystosowanie łazienki, bez  wymiany drzwi i likwidacji progu),
3) do kwoty 8 000 zł ( przystosowanie łazienki -bez WC i bez wymiany drzwi)
4) do 30 000 zł (przy zakupie, dostawie i montażu pochylni (podjazdu do budynku, windy przyściennej zewnętrznej)
5) do kwoty 20 000 zł (przy zakupie, dostawie i montażu platformy przyschodowej lub przyściennej) nie dotyczy klatek schodowych w budynkach wielorodzinnych
6) do kwoty 3 000 ( przy wymianie wanny na brodzik z kabiną + bateria)
7) do kwoty 1000 zł ( wymiana podłogi w jednym pomieszczeniu).

Wymagane dokumenty

Do wniosku, należy dołączyć następujące dokumenty:

1) kserokopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności wnioskodawcy – orzeczenie równoważne (oryginał do wglądu),
2) kserokopię orzeczenia o niepełnosprawności osób mieszkających wspólnie z wnioskodawcą, w przypadku takich osób (oryginały do wglądu),
3) zaświadczenie lekarskie informujące o rodzaju schorzenia (termin ważności 2 miesiące od daty wystawienia),
4) udokumentowaną informację o innych źródłach finansowania (sponsor, inne), gdy dotyczy,
5) pełnomocnictwo notarialne lub postanowienie sądu do reprezentowania wnioskodawcy (w przypadku ustanowienia pełnomocnika lub opiekuna prawnego dla wnioskodawcy),
6) zgodę na wykonanie wnioskowanego zadania, wydaną przez właściciela lokalu lub budynku mieszkalnego, w którym ma nastąpić wnioskowana likwidacja barier architektonicznych (gdy właścicielem nie jest wnioskodawca).

Druki do pobrania