Komu przysługuje dofinansowanie

  • osobom niepełnosprawnym legitymującym się aktualnym orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności (lub równoważnym), aktualnym orzeczeniem o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy lub aktualnym orzeczeniem o niepełnosprawności wydanym przed ukończeniem 16 roku życia, zamieszkującym na terenie miasta Elbląga.
  • osobom spełniającym kryterium dochodowe.

Wnioski o dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyjmowane są w ciągu całego roku kalendarzowego.

Refundacją mogą zostać objęte faktury za rok bieżący oraz za rok  2023.

Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze ujęte są w katalogu, który jest załącznikiem do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydanych na zlecenie.

W jakiej wysokości przysługuje dofinansowanie

Wysokość dofinansowania comiesięcznych przedmiotów dla dzieci, osób uczących się do 26 roku życia jak i osób dorosłych wynosi:

1) do 100 % udziału własnego osoby niepełnosprawnej w limicie ceny ustalonym przez NFZ na podstawie odrębnych przepisów, jeżeli taki udział jest wymagany,
2) do 150 % sumy kwoty limitu, o którym mowa w pkt. 1, oraz wymaganego udziału własnego osoby niepełnosprawnej w zakupie tych przedmiotów i środków, jeżeli cena  zakupu jest wyższa niż ustalony limit.

Wprowadza się odrębne regulacje wysokości przyznawanego dofinansowania dla osób dorosłych do zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych:

1) zakupu aparatów słuchowych na przewodnictwo powietrzne oraz na przewodnictwo kostne dla osób dorosłych wynosi do 700 zł. (jednego aparatu słuchowego),
2) zakupu wyrobów medycznych z dofinansowaniem NFZ równoważnym i wyższym niż 1 000 zł. dla osób dorosłych wynosi nie więcej niż do kwoty refundacji wyznaczonej przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Zaopatrzenie ortopedyczne i środki pomocnicze zakupione w systemie ratalnym nie podlegają dofinansowaniu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Decyzje o przyznawaniu lub odmowie przyznania dofinansowania podejmowane są według kolejności napływania kompletnych  wniosków w ciągu 30 dni od daty złożenia aż do momentu wyczerpania środków Funduszu  na dany rok kalendarzowy.

Wymagane dokumenty

Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:

1) kopię orzeczenia o niepełnosprawności lub innego równoważnego orzeczenia potwierdzającego  niepełnosprawność Wnioskodawcy – oryginał do wglądu,
2)  fakturę (oryginał) określającą cenę nabycia z wyodrębnioną kwota opłaconą w ramach ubezpieczenia zdrowotnego oraz kwotę udziału własnego lub inny dokument potwierdzający zakup wraz z potwierdzoną za zgodność, przez świadczeniodawcę realizującego zlecenie, kopią zrealizowanego zlecenia na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, lub
3) Kopię zlecenia na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze wraz z ofertą określającą cenę nabycia z wyodrębnioną kwotą opłaconą w ramach ubezpieczenia zdrowotnego i kwotą udziału własnego oraz termin realizacji zlecenia od momentu przyjęcia do realizacji,

4) Postanowienie Sądu lub Pełnomocnictwo Notarialne w przypadku wniosku dotyczącego podopiecznego/ ubezwłasnowolnionego.

Wniosek o dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze 2024

Oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą