Dofinansowanie do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego (instytucje)

Prowadzisz działalność związaną z rehabilitacją osób niepełnosprawnych od co najmniej dwóch lat? Chcesz uzyskać dofinansowanie do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego? Sprawdź, jak to zrobić.

Na czym polega dofinansowanie?

Celem dofinansowania jest pomoc finansowa przy zakupie sprzętów, przyrządów i urządzeń wspierających funkcjonowanie oraz rehabilitację osób niepełnosprawnych.

Sprzęt rehabilitacyjny to urządzenia i sprzęty niezbędne do rehabilitacji, nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ).

Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).

Kto może skorzystać?

  • osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą,
  • osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej

Jeżeli:

– prowadzą działalność związaną z rehabilitacją osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej dwóch lat przed dniem złożenia wniosku oraz

– udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON.

Kto nie może skorzystać?

Dofinansowanie ze środków PFRON nie przysługuje, jeżeli podmiot ubiegający się ma zaległości wobec PFRON lub był w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku stroną umowy zawartej z PFRON i rozwiązanej z przyczyn leżących po stronie tego podmiotu.

Dofinansowania nie otrzymają także ci Wnioskodawcy, w stosunku, do których toczy się postępowanie w organach, tj. policja, sąd, prokuratura w związku z nieprawidłową realizacją umowy do czasu uzyskania prawomocnego wyroku oraz Wnioskodawcy, w stosunku, do których zapadło prawomocne orzeczenie sądu w związku z nieprawidłową realizacją umowy.

Co musisz przygotować?

Zgodnie z dołączoną do wniosku listą załączników, a także w przypadku:

 1. Wnioskodawcy prowadzącego działalność gospodarczą:
 • Zaświadczenie o pomocy de minimis otrzymanej o okresie obejmującym bieżący rok kalendarzowy oraz dwa poprzedzające go lata kalendarzowe albo oświadczenie
  o niekorzystaniu z pomocy de minimis w tym okresie.
 • Informacje o każdej pomocy innej niż de minimis, jaką otrzymał w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą oraz na dany projekt inwestycyjny, z którym jest związana pomoc de minimis.
 • Oświadczenie, że wnioskodawca nie jest przedsiębiorcą znajdującym się w trudnej sytuacji ekonomicznej, według kryteriów określonych w przepisach prawa Unii Europejskiej dotyczących udzielania pomocy.
 1. gdy Wnioskodawca jest pracodawcą prowadzącym zakład pracy chronionej (ZPChr):
 • Potwierdzona kopia decyzji w sprawie przyznania statutu zakładu pracy chronionej.
 • Informacja o wysokości oraz sposobie wykorzystania środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych za okres trzech miesięcy przed datą złożenia wniosku.
 • Zaświadczenia o pomocy de minimis otrzymanej w okresie obejmującym bieżący rok kalendarzowy oraz dwa poprzedzające go lata kalendarzowe albo oświadczenie
  o niekorzystaniu z pomocy de minimis w tym okresie.
 • Informacje o każdej pomocy innej niż de minimis, jaką otrzymał w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą oraz na dany projekt inwestycyjny, z którym jest związana pomoc de minimis.

Kiedy możesz skorzystać:

wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON składa się jeden raz w roku
w terminie do 30 listopada roku poprzedzającego realizację zadań.

Ile możesz otrzymać:

wysokość dofinansowania sprzętu rehabilitacyjnego wynosi do 80% kosztów tego sprzętu, nie więcej niż do wysokości pięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.

Udział własny wnioskodawcy:

minimum 20% kosztu sprzętu rehabilitacyjnego.

Dodatkowe uwagi:

 • Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków PFRON.
 • O wszelkich zmianach zaistniałych po złożeniu wniosku wnioskodawca zobowiązuje się poinformować Elbląskie Centrum Usług Społecznych
  (ul. Winna 9, 82-300 Elbląg) niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od ich wystąpienia.
 • Złożenie wniosku o dofinansowanie ze środków PFRON nie jest równoznaczne z przyznaniem dofinansowania.
 • Wnioski będą rozpatrywane po określeniu i przyjęciu przez Radę Miejską zadań Gminy Miasto Elbląg finansowanych w 2024 r. ze środków PFRON.

Gdzie złożyć wniosek o dofinansowanie:

Wnioski wraz z wymaganymi dokumentami należy składać drogą elektroniczną, za pośrednictwem platformy SOW (System Obsługi Wsparcia).