Ogłoszenie w sprawie konsultacji społecznych dotyczących projektu „Elbląskiego Programu Usług Społecznych na lata 2021 – 2026”

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, 1378) oraz art. 4 i 5 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych (Dz. U. 2019r. poz. 1818) w związku z realizacją projektu „Elbląskie Centrum Usług Społecznych” realizowanego w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, Prezydent Miasta Elbląg zaprasza mieszkańców do zgłaszania opinii, uwag i własnych propozycji do przygotowanego przez Elbląskie Centrum Usług Społecznych projektu „Elbląskiego Programu Usług Społecznych.

Konsultacje społeczne zostaną przeprowadzone w okresie od 04.08.2021 r.
do 16.08.2021 r. do godziny 12:00.

Zasięg terytorialny konsultacji społecznych to teren Gminy Miasto Elbląg
W konsultacjach społecznych mogą uczestniczyć mieszkańcy Gminy Miasto Elbląg

Forma konsultacji:

  1. Osobiste lub zdalne składanie uwag i opinii do projektu „Elbląskiego Programu Usług Społecznych na lata 2021 – 2026” na formularzu konsultacji.

Projekt „Elbląskiego Programu Usług Społecznych na lata 2021 – 2026
i formularz konsultacji dostępny jest:

  1. Na stronie internetowej Elbląskiego Centrum Usług Społecznych
  2. Na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Elblągu
  3. Na platformie „Elbląg Konsultuje”
  4. W Punkcie Przyjęć Klienta  Elbląskiego Centrum Usług Społecznych

Wypełniony formularz można składać w następujący sposób:

  1. odesłać drogą elektroniczną na adres: konsultacje@ecus.pl podając w tytule maila „Elbląski Program Usług Społecznych” lub
  2. złożyć w Punkcie Przyjęć Klienta, ul. Winna 9 w godzinach od 7:30 do 15:30
  3. wysłać na adres siedziby Elbląskiego Centrum Usług Społecznych Elbląg ul. Winna 9 Z dopiskiem na kopercie „Elbląski Program Usług Społecznych”

w nieprzekraczalnym terminie do 16 sierpnia 2021 r. do godz. 12:00. W przypadku korespondencji wysłanej drogą pocztową liczy się data wpływu do ECUS

Zachęcamy do aktywnego udziału w konsultacjach.

„Elbląskie Centrum Usług Społecznych”
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
Oś Priorytetowa II – Efektywne polityki publiczne na rynku pracy, gospodarki i edukacji
Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym