Komu przysługuje dofinansowanie do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym

 • Każdej osobie niepełnosprawnej legitymującej się aktualnym orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności (lub równoważnym), aktualnym orzeczeniem o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy lub aktualnym orzeczeniem o niepełnosprawności wydanym przed ukończeniem 16 roku życia, zamieszkującej na terenie miasta Elbląga.
 • Osobie spełniającej kryterium dochodowe.

W przypadku przekroczenia dochodu wniosek zostaje rozpatrzony negatywnie.

Dofinansowanie dla opiekuna osoby niepełnosprawnej:

Dofinansowanie kosztów pobytu na turnusie rehabilitacyjnym dla opiekuna może być przyznane osobie niepełnosprawnej o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub równoważnym, oraz osobie niepełnosprawnej w wieku do 16 lat pod warunkiem że:

– wniosek lekarski wstawiony dla osoby niepełnosprawnej zawiera wyraźne wskazanie wraz z uzasadnieniem konieczności pobytu opiekuna;

– opiekun nie będzie pełnił funkcji członka kadry na tym turnusie i nie jest osobą niepełnosprawną wymagającą opieki innej osoby, ukończył 18 lat lub ukończył 16 lat i jest wspólnie zamieszkującym członkiem rodziny osoby niepełnosprawnej.

Wnioski o dofinansowanie do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym przyjmowane są w ciągu całego roku kalendarzowego.

 

W jakiej wysokości przysługuje dofinansowanie

Na 2024 rok ustala się następującą wysokość dofinansowania:

 1. osoby niepełnosprawne w wieku do 16. roku życia oraz osoby niepełnosprawne w wieku 16-24 lat uczące się – 1 943,00 zł;
 2. osoby niepełnosprawne ze znacznym stopniem niepełnosprawności – 1 943,00 zł;
 3. osoby niepełnosprawne z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności – 1 748,00 zł;
 4. osoby niepełnosprawne z lekkim stopniem niepełnosprawności – 1 619,00 zł;
 5. opiekun osoby niepełnosprawnej – 1 295,00 zł;
 6. osoby niepełnosprawne zatrudnione w zakładzie pracy chronionej, niezależnie od posiadanego stopnia niepełnosprawności – 1 295,00 zł.

Dofinansowanie uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym ze środków PFRON nie obejmuje dofinansowania uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym finansowanym w części lub w całości na podstawie przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych lub o systemie ubezpieczeń społecznych albo o ubezpieczeniu społecznym rolników.

Kwota udzielonego dofinansowania nie może być wyższa od faktycznego kosztu uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym osoby niepełnosprawnej lub pobytu jej opiekuna.

Nie ma możliwości dokonania refundacji kosztów związanych z uczestnictwem w turnusie rehabilitacyjnym.

Przyznane dofinansowanie musi zostać wykorzystane do końca roku kalendarzowego, w którym zostało przyznane.

Wymagane dokumenty

 Do wniosku należy dołączyć:

 • kopię orzeczenia o niepełnosprawności lub innego równoważnego orzeczenia potwierdzającego niepełnosprawność Wnioskodawcy – oryginał do wglądu;
 • skierowanie na turnus rehabilitacyjny przez lekarza, pod którego opieką znajduje się osoba niepełnosprawna;
 • dokumenty potwierdzające prawo występowania w imieniu osoby niepełnosprawnej, np. skrócony odpis aktu urodzenia, postanowienie sądu, pełnomocnictwo notarialne – oryginał do wglądu (jeżeli dotyczy);
 • zaświadczenie ze szkoły lub uczelni potwierdzające pobieranie nauki – w przypadku osób uczących się od 16-stego do 24-go roku życia.

  Rejestr organizatorów i ośrodków prowadzących turnusy rehabilitacyjne z dofinansowaniem PFRON

https://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/dla-urzednikow/organizacja-tr

https://www.turnusy.rehabilitacyjne.pl/

 

Druki do pobrania