Środowiskowe Domy Samopomocy

Środowiskowe Domy Samopomocy przeznaczone są dla osób, które w wyniku upośledzenia niektórych funkcji organizmu lub zdolności adaptacyjnych wymagają pomocy do życia w środowisku rodzinnym i społecznym, w szczególności w celu zwiększenia zaradności i samodzielności życiowej, a także ich integracji społecznej.

Środowiskowe Domy Samopomocy świadczą usługi w ramach indywidualnych lub zespołowych treningów umiejętności społecznych, polegających na nauce, rozwijaniu lub podtrzymaniu umiejętności w zakresie czynności dnia codziennego i funkcjonowania w życiu społecznym.

Charakterystyka środowiskowych domów samopomocy funkcjonujących na terenie Miasta Elbląga.

Nazwa Charakter – przeznaczenie placówki
Środowiskowy Dom Samopomocy
ul. Zamkowa 16A oraz budynki przy ulicach:
Podgórna 1
Traugutta 38
dla osób chorych psychicznie
dla osób z zaburzeniami psychicznymi
Środowiskowy Dom Samopomocy
ul. Saperów 14D prowadzony przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną –
Koło w Elblagu ul. 1-go Maja 1
dla osób z niepełnosprawnością intelektualną i kalectwami sprzężonymi
Środowiskowy Dom Samopomocy
ul. Skrzydlata 15A prowadzony przez Elbląskie Stowarzyszenie
Pomocy Humanitarnej im. św. Łazarza LAZARUS w Elblągu
dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Przyznanie świadczenia w formie skierowania do Środowiskowego Domu Samopomocy.

Podstawą udzielania świadczenia w formie skierowania do Środowiskowego Domu Samopomocy jest decyzja administracyjna określająca, do której placówki osoba zostaje skierowana oraz termin skierowania.

Wydanie decyzji administracyjnej następuje na podstawie:

 • Pisemnego wniosku osoby ubiegającej się o przyznanie pomocy w formie skierowania do Środowiskowego Domu Samopomocy, złożonego w Elbląskim Centrum Usług Społecznych,
 • Rodzinnego wywiadu środowiskowego przeprowadzonego przez pracownika socjalnego w miejscu zamieszkania osoby ubiegającej się o przyznanie pomocy w formie skierowania do Środowiskowego Domu Samopomocy.

Do wniosku i wywiadu dołącza się m. in.:

 • Decyzję organu emerytalno – rentowego ustalającego wysokość emerytury lub renty oraz pisemną zgodę na ponoszenie odpłatności za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy,
 • Decyzję ośrodka pomocy społecznej o przyznaniu zasiłku stałego,
 • Jeśli osoba ubiegająca się posiada uprawnienia kombatanckie – zaświadczenie o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,
 • Oświadczenie o wysokości dochodu osoby ubiegającej się,
 • Oświadczenie o stanie majątkowym,
 • Orzeczenie o niepełnosprawności, o ile osoba ubiegająca się takie posiada,
 • Zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza psychiatrę lub lekarza neurologa, o występujących zaburzeniach psychicznych oraz zaświadczenie lekarza rodzinnego o stanie zdrowia i braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach domu wraz z informacją o sprawności w zakresie lokomocji osób niepełnosprawnych fizycznie (druk do pobrania)
 • W przypadku osoby ubezwłasnowolnionej do wniosku należy dołączyć:
  • postanowienie sądu o ubezwłasnowolnieniu,
  • postanowienie sądu o ustanowieniu opiekuna prawnego lub kuratora,

W przypadku osób, które po raz pierwszy wystąpiły o skierowanie do domu, decyzję o skierowaniu wydaje się na czas określony, nie dłuższy niż 3 miesiące, konieczny do dokonania przez zespół wspierająco-aktywizujący oceny możliwości zaproponowania osobie indywidualnego planu postępowania wspierająco-aktywizującego oraz okresu, jaki będzie niezbędny do jego realizacji.

Pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy jest nieodpłatny.