Usługa społeczna Spotkania tematyczne z wybranymi specjalistami skierowana jest do mieszkańców Elbląga:

 • Rodziców, którzy potrzebują porad specjalistów z różnych dziedzin.

Spotkania tematyczne odbędą się ze specjalistami:

Fizjoterapeuta 11.10.22 r. g. 15:00-18:15
Dietetyk 19.10.22 r. g. 15:00-18:15
Pedagog 08.11.22 r. g. 15:00-18:15
Seksuolog 08.12.22 r. g. 15:00-18:15

Mieszkaniec Elbląga zainteresowany usługą społeczną Spotkania tematyczne z wybranymi specjalistami powinien:

 • wypełnić formularz na stronie internetowej www.ecus.pl/uslugi-spoleczne lub
 • zgłosić potrzebę skorzystania z usługi w Punkcie Przyjęć Klienta w siedzibie ECUS przy ul. Winnej 9 w Elblągu lub
 • zgłosić się do usługi telefonicznie, dzwoniąc pod jeden z poniższych numerów telefonu:

55/625 61 20 lub 55/625 61 30

Zgłoszenia do usługi może dokonać również osoba trzecia, asystent rodziny lub pracownik socjalny.

Warunki korzystania z usługi, prawa i obowiązki Odbiorcy usługi:

 • Usługa społeczna Spotkania tematyczne z wybranymi specjalistami finansowana jest w ramach projektu pn. „Elbląskie Centrum Usług Społecznych” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
 • Odbiorca nie ponosi odpłatności za jej świadczenie.
 • Odbiorca usługi składając wniosek o usługę deklaruje jednocześnie swoje uczestnictwo w projekcie „Elbląskie Centrum Usług Społecznych”.
 • Usługa będzie świadczona w miejscu wskazanym przez realizatora usługi, w pomieszczeniu przystosowanym do przeprowadzenia tego rodzaju wsparcia.
 • Odbiorca usługi musi potwierdzić wykonanie usługi własnoręcznym podpisem na liście obecności.
 • Odbiorca zobowiązany jest wypełnić ankietę satysfakcji z wykonanej usługi w terminie jednego miesiąca od zakończenia usługi u koordynatora indywidualnych planów usług społecznych lub w formie elektronicznej na stronie internetowej www.ecus.pl
 • Odbiorca usługi ma prawo do rezygnacji z usługi, którą należy złożyć w formie pisemnej (decyduje data wpływu do ECUS) lub osobiście u Koordynatora indywidualnych planów usług społecznych.

 Usługa obejmuje:

 • Dietetyk – spotkanie tematyczne z dietetykiem, ze szczególnym uwzględnieniem takich zagadnień jak: najczęściej popełniane błędy żywieniowe; piramida zdrowego żywienia; zasady zdrowego odżywiania; zdrowe odchudzanie; wpływ produktów takich jak energetyki na zdrowie
 • Fizjoterapeuta – spotkanie tematyczne z fizjoterapeutą, ze szczególnym uwzględnieniem takich zagadnień jak: najczęściej występujące problemy narządów ruchu; kiedy zdecydować się na wizytę u fizjoterapeuty; zapobieganie powstawaniu schorzeń fizjoterapeutycznych
 • Pedagog – spotkanie tematyczne z pedagogiem, ze szczególnym uwzględnieniem takich zagadnień jak: metody wychowawcze; kary, nagrody i konsekwencje; sposoby na wspólne spędzanie czasu wolnego; zasady i wartości towarzyszące wychowaniu dziecka
 • Seksuolog – spotkanie tematyczne z seksuologiem, ze szczególnym uwzględnieniem takich zagadnień jak: znaczenie edukacji seksualnej w rozwoju dziecka; rola rodziców w edukacji seksualnej dziecka, strach przed edukacją seksualną dziecka i sposoby na jego pokonanie.

REGULAMIN SPOTKANIA ZE SPECJALISTAMI